Analýza klikového ústrojí dvoudobého motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním dvou provedení klikového ústrojí dvoudobého dvouválcového motoru Jawa 350. Práce je uvedena rešerší konstrukčních řešení víceválcových dvoudobých motorů s příklady jejich použití. Následuje popis teoretických vlastností dvou zkoumaných klikových ústrojí z hlediska setrvačných účinků. Pro obě koncepce motoru je provedeno měření vnější otáčkové charakteristiky, které je vzájemně porovnáno. Motor s modifikovaným klikovým ústrojím je podroben tlakové indikaci, která slouží jako jeden ze vstupů pevnostní analýzy klikové hřídele. Ta je provedena kombinací MBS simulace, MKP analýzy a analytického výpočtu únavové bezpečnosti metodou LSA.
This diploma thesis is a comparison of two versions of the crank mechanism of the Jawa 350 two-stroke engine. The diploma thesis if prefaced by researching the design solutions of multi-cylinder two-stroke engines with examples of their use. The following is a description of the theoretical properties of the two examined crank mechanisms in terms of inertial effects. For both engine concepts, the engine performance characteristics is measured and compared to each other. The engine with modified crankshaft is subjected to a pressure indication, which serves as one of the inputs to the strength analysis of the crankshaft. This is done by a combination of MBS simulation, FEM analysis and calculation of fatigue safety factor by LSA analytic method.
Description
Citation
MATYÁŠ, D. Analýza klikového ústrojí dvoudobého motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (místopředseda) Klimeš Jan, Ing. (člen) Novosad Zdeněk, Ing. (člen) Škara Petr, Ing. (člen) Šopík Lukáš, Ing. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky své závěrečné práce. Následně zodpověděl otázky oponenta. 1. Vysvětlete pojem "střední indikovaný tlak" u spalovacího motoru, uveďte příslušné vztahy pro jeho výpočet jak u dvoudobého, tak i čtyřdobého motoru, a porovnejte se vztahem (11) uvedeným v diplomové práci. Zodpovězeno. 2. Postup výpočtu redukovaných momentů setrvačnosti v textu DP a v příloze není pro čtenáře příliš názorný a srozumitelný. Nakreslete jednoduché schéma celého pohonu od klikového hřídele až po kolo motocyklu a vysvětlete postup redukce momentů setrvačnosti. Zodpovězeno. Dále odpovídal na otázky členů komise: 1. Popište volbu tuhosti akčního členu v prostředí MSC ADAMS při výpočtu dynamiky za konstantních otáček. Zodpovězeno částečně. 2. Bylo uvažováno předpětí některých komponent v prostředí MSC ADAMS a ANSYS? Zodpovězeno částečně. 3. Popište vznik emisí a jejich vlastností ve spalovacích motorech. Zodpovězeno. 4. Na základě čeho lze usuzovat, že uvažovaná konstrukce je vhodná pro oblast motokrosu? Zodpovězeno. 5. Jakým způsobem byly implementovány jednotlivá zatížení v uvažovaných simulacích? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO