Vliv modifikací kuželového soukolí na chybu převodu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou chyby převodu u ozubených soukolí, s konkrétním zaměřením na kuželová soukolí s přímými zuby. Průběh chyby převodu a především jeho hodnota peak-to-peak (PPTE) přímo ovlivňuje hlučnost běhu soukolí a tedy hlučnost celého zařízení opatřeného soukolím. Proto je dlouhodobě jedním z hlavních cílů v oblasti výroby a aplikace ozubených soukolí hodnotu PPTE snižovat. V této práci je při statických podmínkách důkladně prověřen vliv modifikace konkrétního kuželového soukolí na výslednou statickou chybu převodu (STE). Jednou z možností modifikace ozubeného soukolí je pomocí makrogeometrického přístupu, kde je možnost modifikovat počet zubů, modul ozubení, úhel záběru ozubení a další faktory, které dále ovlivňují velikost ozubeného soukolí a výrazně mohou ovlivnit výsledné síly v ozubení, což může dále vést k neumožnění montáže do stávajícího zařízení a tedy je nutné tento přístup zahnout již při návrhu ozubení. Další možností je mikrogeometrický přístup, který při dostatečné únosnosti dalších komponent zařízení umožní při zachování původních rozměrů soukolí montáž soukolí do stávajícího zařízení. V rešerši této práce je zahrnuta charakteristika a rozdělení ozubených převodů na základě vzájemného úhlu os otáčení kola a pastorku, geometrie ozubení a sklonu a tvaru řídicí křivky zubů. Další oblastí zaměření rešerše je na definice chyby převodu, její poznání a dopady jejího průběhu na hlučnost provozu zařízení, jež jsou ozubeným soukolím opatřena. Praktická část této práce je zaměřena na porovnávání průběhů STE zjištěné pomocí metody konečných prvků (MKP) v programu Ansys Workbench 2022/R2, do kterého byly jednotlivé varianty modelů ozubeného soukolí s aplikovanými modifikacemi importovány ve formátu STEP a dále upraveny v programu Space Claim. Byla provedena citlivostní studie na vliv velikosti krátké výškové modifikace pro více zátěžných momentů, vlivu modifikace výšky zubu, vlivu tvaru modifikace a vlivu vychýlení axiální polohy kola na STE. Výsledky analýz jednotlivých variant jsou porovnány na základě výsledků průběhu chyby převodu s ohledem na maximální kontaktní napětí boků spolu zabírajících zubů a maximální napětí v patě zubu.
This diploma thesis deals with the problem of transmission error in gears with a specific focus on bevel gears with straight teeth. The course of the transmission error and especially its peak value (PPTE) directly affects the noise of the transmissions and thus the noise of the entire gear device. In the long term, therefore, one of the main goals in the field of gear manufacturing and application is to reduce the value of PPTE. In this work, the influence of the modification of a specific bevel gear on the resulting static transmission error (STE) under static conditions is investigated. One way to modify a gear is to use a macrogeometric approach, where it is possible to adjust the number of teeth, gear modulus, gear engagement angle, and other factors that further affect the size of the gear and can significantly affect the resulting forces in the gearing. which can further lead to the impossibility of installation in the existing equipment and therefore this approach must be taken into account when designing the equipment. Another possibility is a microgeometric approach, which, with sufficient load-bearing capacity of the equipment components, will allow the assembly of gears in existing equipment while maintaining the original dimensions of the gears. The research of this thesis includes the definition and classification of gears based on the relative angle of the axes of rotation of the wheel and pinion, the geometry of the teeth and the pitch and the shape of the control curve of the teeth. Another area of focus of the research is the definition of the transmission error and the effects of its course on the noise of equipment equipped with transmissions. The practical part of this work is focused on the comparison of the course of the STE detected by the finite element method (FEM) in the program Ansys Workbench 2022/R2, into which individual variants of the gear models with applied adjustments were exported in the STEP format. and further modified in the Space Program Claim. The work is focused on investigating the effect of the size of a short height modification for multiple load moments, the effect of tooth height modification, the effect of shape modification and the effect of wheel axial position deviation on STE. The results of the analysis of the individual variants are compared based on the course of the results of the transmission errors with regard to the maximum contact stress of the flanks of the engaging teeth and the maximum stress in the heel of the tooth.
Description
Citation
MARTINKA, T. Vliv modifikací kuželového soukolí na chybu převodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Klimeš Jan, Ing. (člen) Škara Petr, Ing. (člen) Trusík Vojtěch, Ing. (člen)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Student prezentoval zkušební komisi svou závěrečnou práci a zodpověděl otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) Vysvětlete prosím, jaké byly důvody pro užití geometrie s šesti zuby na každém ozubeném kole při výpočtu? Hodnocení: Zodpovězeno. 2) Jaké jsou další možnosti pro stanovení chyby převodu? Hodnocení: Zodpovězeno. 3) Prosím o zhodnocení dosažených výsledků vůči přenášenému krouticímu momentu, na který bylo ozubení navrženo. Hodnocení: Zodpovězeno. Následně odpovídal na otázky členů zkušební komise: 1) Jak je to s posuvy v důsledku deformace komponent? Hodnocení: Zodpovězeno. 2) Jaký má vliv olej na kontaktních plochách? Hodnocení: Nezodpovězeno. 3) Jaký byl důvod pro výběr daného soukolí? Hodnocení: Zodpovězeno. 4) Byly by vaše výsledky aplikovatelné pro hypoidní soukolí? Hodnocení: Zodpovězeno. 5) Jaký byl kontaktní algoritmus byl využit? Hodnocení: Částečně zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO