Nová synagoga Jablonec nad Nisou

Abstract
Predmetom diplomovej práce bolo vypracovanie návrhu Novej synagógy v Jablonci nad Nisou vo forme architektonickej štúdie. Zadaním bol návrh novej synagógy spolu s priestormi pre košér reštauráciu, administratívu, knižnicu, možnosť návrhu židovského múzea, alebo priestor pre malú Nedeľnú školu. Celkový návrh sa odohráva na pomerne malej zastavanej ploche. Myšlienkou konceptu bola snaha o obnovenie dialógu medzi súkromným a verejným (otvorenosť vs. uzavretosť židovskej komunity), vzájomné prepojenie jednotlivých funkcií a vytvorenie funkčného celku pre potreby židovskej obce, ktorý sa však zároveň komunikuje s verejnosťou. Súčasťou komplexu je okrem novo navrhnutej synagógy komunitné centrum, múzeum židovskej kultúry, kóšer reštaurácia, administratíva židovskej obce, knižnica, spoločenská a edukačná miestnosť, obchod s kóšer potravinami a taktiež rituálne kúpele mikveh. Koncept je rozdelený na štyri samostatné objekty, ktoré sú vzájomne prepojené v podzemnom podlaží. Všetky štyri objekty sú na seba vzájomne naviazané nielen vďaka funkciám, ktoré zastupujú, ale ich samotným umiestnením na parcele. Čiastočne kopírujú zakrivenie pozemku a svojim umiestnením do terénu sa približujú k vodnému toku miestnej rieky, ktorá z južnej strany ohraničuje celé riešené územie.
The subject of the diploma thesis was the development of the design of the New Synagogue in Jablonec nad Nisou in the form of an architectural study. The assignment was the design of a new synagogue together with spaces for a kosher restaurant, administration, library, the possibility of designing a Jewish museum, or space for a small Sunday school. The overall design takes place on a relatively small built-up area. The idea behind the concept was an effort to restore the dialogue between private and public (openness vs. closedness of the Jewish community), interconnection of individual functions and the creation of a functional unit for the needs of the Jewish community, which, however, also communicates with the public. In addition to the newly designed synagogue, the complex includes a community center, a museum of Jewish culture, a kosher restaurant, the administration of the Jewish community, a library, a social and educational room, a kosher grocery store and also a mikveh ritual bath. The concept is divided into four separate buildings that are interconnected in the underground floor. All four objects are linked to each other not only thanks to the functions they represent, but also by their very location on the plot. They partially copy the curvature of the plot and, by their placement in the terrain, they come closer to the water flow of the local river, which borders the entire planned territory on the southern side.
Description
Citation
PORUBČANOVÁ, Z. Nová synagoga Jablonec nad Nisou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Petr Hrůša (předseda) prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jakub Kotek (člen) Ing. Martin Mohapl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Studentka prezentuje svoji diplomovou práci. Prezentace obsahuje základní koncept. Následuje podrobnější popis dispozice a provozu. Popis dekoratiních propojných prvků. Otázky oponenta: Adekvátní vyjádření chrámu vůči okolí a doprovodných objektů? Otázky komise: Přístup k řece? Dostatečnost parkování a využitelnost zakladače? Zlatý řez v projektu a jak funguje? Vhodnost použití travertinu na objektu? Vhodnost použití plechové fasády? Vztah vody a objektu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO