Návrh změny motivačního systému ve vybraném podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá motivačním systémem vybrané organizace. Cílem bylo na základě realizace analýzy stávajícího stavu motivačního systému ve zvolené organizaci navrhnout takové změny, které jsou žádoucí pro další úspěšný rozvoj organizace. Vyhodnocení probíhalo na základě dotazníkové šetření u výběrového souboru 75 respondentů a výsledky ukazují, že nedostatečně motivovaných je 32 % zaměstnanců. Díky testování hypotéz se ukázalo, že existuje spojitost mezi oddělením zaměstnance a mírou jeho motivace. V závěru jsou uvedeny konkrétní návrhy na zlepšení, které by měly pomoct míru motivovaných zaměstnanců zvýšit. Jako příklad lze uvést platformu uznání, zkrácení úvazku za plnou mzdu nebo kreativní dny.
This master’s thesis deals with the motivational systém of a selected organization. The iam was, based on the analysis of the current state of the motivational systém in the chosen organization, to propose such changes that are desirable for further successful development of the organization. The evaluation was based on a questionnaire survey of a sample of 75 respondets, and results showed that 32 % of employees were insufficiently motivated. Testing of hypotheses showed that there is a correlation between an employee’s department and their level of motivation. In conclusion, specific proposals for improvement, are presented that should help increase the level of motivated employees. As an example is recognition platform, reduced working hours for full pay or creative days.
Description
Citation
DIVÍN, P. Návrh změny motivačního systému ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Otázka oponenta práce: Myslíte si, že se mohou lišit motivační faktory skrz různá pracovní odvětví a pokud ano, tak proč? - Odpovězeno doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D.: Co považujete za zdravou pracovní kulturu? - Odpovězeno prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.: Jak si představujete Vámi navrhované "kreativní dny"? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO