Geoinženýrství jako možnost řešení klimatické změny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce obsahuje stručné shrnutí dosavadní poznatků ke geoinženýrským metodám. Rešerše zahrnuje jejich historii a dosavadní pokusy a popisuje chování a potenciální využití aerosolů v atmosféře. Následuje charakteristika čtyř hlavních metod aktivního geoinženýrství společně se zhodnocením jejich výhod a nevýhod. Poslední část je věnována geopolitickým dopadům geoinženýrských aktivit na společnost.
The bachelor thesis contains short summary of current knowledge about the geoengineering methods. The research includes their history and all experiments made so far and describes the behaviour and potential utilization of aerosols in the atmosphere. Following chapters characterize four main methods of active geoengineering together with evaluation of their advantages and disadvantages. The last part of the thesis is devoted to the geopolitical impacts of geoengineering activities on society.
Description
Citation
PÓL, D. Geoinženýrství jako možnost řešení klimatické změny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Lízal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (předseda)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta zodpovídal následující otázky oponenta: 1) Vysvětlete pojmy CRUTS4, RCP4.5 a RCP8.5. Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno 2) Lze odhadnout energetické nároky na implementaci jednotlivých geoinženýrských metod s ohledem na posouzení efektivity jejich použití? Pokud ano, seřaďte od nejvhodnější po nejméně vhodnou. Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno 3) Vysvětlete smysl obrázku 1 na straně 13. Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno Doktor Krejčí se zeptal na doplňující dotaz ke 3. otázce oponenta, konkrétně na metodu GLENS. Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno Doc. Katolický se dotázal na možné negativní účinky výše uvedené metody. Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno po diskuzi Doc. Klimeš se dotázal, jaká je realizovatelnost jednotlivých uvedených metod? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno Následně byly probírány formální náležitosti práce s doc. Klimešem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO