Regulace teploty v domácí udírně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá přestavbou domácí udírny s ruční regulací teploty na udírnu s automatickou regulací teploty. V práci se nachází teoretické pojednání o teploměrech, které se využívají pro automatizaci. Následuje praktická část, ve které je popsán stav udírny před automatizací regulace teploty a stav udírny po instalaci potřebných modifikací pro automatizaci regulování teploty. V praktické části je i ukázáno, jak pracovat ve vývojovém prostředí Mosaic české firmy Teco a.s. Výsledkem práce je funkční prototyp udírny s automatickou regulací teploty. Řídicí program této udírny s automatickou regulací teploty je schopen přepínat mezi dvěma způsoby regulace teploty (dvoupolohová regulace a spojitá regulace) a zobrazit skrze webovou aplikaci v místní síti důležité informace o teplotě. Obsažené jsou i popsané grafy z praktických testů regulace. Dále praktická část obsahuje důležité poznatky o automatické regulaci teploty v domácí udírně.
This thesis deals with conversion of a home smokehouse with manual temperature control into a smokehouse with automatic temperature control. The thesis contains theoretical treatise on thermometers used for automatization. This part is followed by a practical part where is description of the smokehouse before automatic temperature control and a description of the smoke after installation of necessary parts to allow automatization of temperature control. In this practical part there also is a guide on how to work in Mosaic development environment created by Czech company Teco a.s. The result of this thesis is a functional prototype of a home smokehouse with automatic temperature control. The control program of this smokehouse with automatic temperature control can switch between two ways of temperature control (two-position control and continuous control) and web application located in local network shows valuable information about the temperature. Thesis contains described graphs of practical test of temperature control. Furthermore, the practical part notes important discoveries about automatic temperature control in the home smokehouse.
Description
Citation
DRULÁK, M. Regulace teploty v domácí udírně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Ivana Hromková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Student představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl dotazy oponenta a doplňující dotazy komise (nastavení parametrů regulátoru, postup experimentálního seřízení, typ regulátoru, vzorkovací perioda, závislost nastavení teploty na materiálu, parametry webové aplikace, připojení řídidího modulu, možnosti rozšíření webové aplikace o notifikace, upozornění na stav paliva, parametry kouřovodu a zdůvodnění umístění, možnosti regulace jiných částí procesu, analyzátor spalin, reakce na kritické hodnoty spalin, existence dalších řešení a jejich srovnání, náklady, možnosti analogové regulace).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO