Recyklace moderních automobilů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Zem čelí nadmernému prekračovaniu recyklačných limitov organických a anorganických surovín, čo spôsobuje nedostatočnú absorpciu skleníkových plynov. Automobilový priemysel sa v posledných desaťročiach rapídne rozbehol a má na tom svoj podiel. Významný negatívny vplyv na rast výroby automobilov má ťažba zdrojov, ktorá prináša niekoľko environmentálnych problémov, ako je vyčerpanie zdrojov, neudržateľnosť životného prostredia, ktorá vedie ku globálnemu otepľovaniu, a zdravotné problémy spojené s ťažbou zdrojov a výrobou automobilov. Ak sa má udržať úroveň používania automobilov, hlavným riešením je zamerať sa na recykláciu a výrobu ekologických vozidiel. Výskum recyklačných metód moderných vozidiel a ich analýza je zameraním tejto bakalárskej práce, ktorej konkrétnym cieľom poskytnúť náhľad rôznych typov recyklačných postupov. Prvá časť sa zaoberá všeobecnými princípmi recyklácie a recykláciou vozidiel po častiach. Následne práca presúva svoju pozornosť na obnoviteľné zdroje a ich využitie v automobilovom priemysle (elektromobily) a recykláciu moderných automobilov vyradených z prevádzky. Posledná časť prináša bližší pohľad na možnosti skladovania energie z obnoviteľných zdrojov, špecificky na vodíka (H2), jeho využitie v palivových článkoch, recykláciu vodíkových automobilov a budúcnosť pohonu. Práca konzultovaná s expert inžinierom danej oblasti.
The Earth has been facing a large overuse of recycling limits regarding organic and inorganic raw materials, causing a lack of capacity for greenhouse gas absorption. The automobile industry has taken off rapidly in recent decades and has a stake in this issue. A significant negative impact on car production growth is resource extraction, which brings up several environmental concerns, such as the depletion of resources, the environmental unsustainability that leads to global warming, and health concerns connected to the source extraction and car production. If the level of car use is to be maintained, the main solution is to focus on recycling and the production of eco-friendly vehicles. Recycling methods´ research for modern vehicles and their analysis is the aim of this bachelor’s thesis, with a goal to provide an overview of different types of recycling procedures. The first part tackles general recycling principles and the recycling of vehicles, part by part. Afterwards, the thesis shifts its attention toward renewable sources and their utilization in the automotive industry (electric vehicles), and the recycling of end-of-use modern cars. The last part brings a close look at renewable energy storage options, specifically hydrogen (H2), its fuel cell application, recycling of hydrogen cars, and the future of propulsion. The thesis is discussed with an expert engineer in the field of alternative drives.
Description
Citation
BORIK, M. Recyklace moderních automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen) Ing. Michal Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. David Svída, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Študent prezentoval skušobnej komisii svoju záverečnú prácu a zodpovedal tieto otázky oponenta: 1) Na straně 11 je uvedeno, „Since the beginning of the 21st century an average European owns approximately 10 cars in a lifetime; therefore, the importance of recycling is crucial, saving energy, resources, and profit economically.“ Podobně jako u dalších údajů v bakalářské práci, zde chybí odkaz na zdroj. Jaký má průměrná doba vlastnictví automobilu vliv na potřebu recyklace? Lze očekávat, že řada automobilů bude mít za dobu své životnosti více než jednoho majitele. Neovlivňuje potřebu (potřebnou kapacitu) recyklace, při dané produkci automobilů, spíše doba životnosti automobilu? 2) Na straně 24 je uvedeno, „Currently estimated 11.45 billion cars in the world (2022) and their 11.9% emissions of all 50 billion tons of CO2 eq. produced a year.“ Opravdu bylo v roce 2022 na světě téměř 11.5 miliardy osobních automobilů (cars)? Nejedná se o celkový počet motorových vozidel (motor vehicles)? Jaký je přibližný podíl osobních automobilů na celkovém počtu motorových vozidel ve světě? Existují nějaké odlišnosti při recyklaci jiných druhů motorových vozidel, například motocyklů, nákladních automobilů, autobusů, nebo motorových vozidel pro přepravu nebezpečných materiálů? 3) Na str. 39 je uvedeno, „So far, the most effective storage facility is provided by the carbon tubes, with almost 100 kg of hydrogen stored in a 30 L tube, and the austenite steel collectors.“ Z jakého zdroje informace o kapacitě ukládání vodíku pochází? Chápu správě, že do objemu 30 litrů uhlíkových trubic lze uložit až 100 kg vodíku? Následne odpovedal na otázky členov skušobnej komisie: 1) Kedy je vhodný okamih začať stavať recyklačné zariadenie? - Zodpovedané 2) Koľko percent recyklovaných vozidiel je v ČR? Ako by sme stanovili efektivitu recyklovania? - Zodpovedané
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO