Sídliště v Česku a v zahraničí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá v první, teoretické části, vymezením základních pojmů a historií českých sídlišť. Dále se zaměřuje na soukromé a veřejné prostory na sídlištích a na typologii veřejného prostranství sídlišť. V druhé, praktické části, se bakalářská práce zabývá šesti sídlišti, třemi zahraničními a třemi z České republiky, vždy je vybrána dvojice sídlišť z České republiky a ze zahraničí, ze stejného časového období, tato sídliště jsou následně analyzována. Jednotlivá sídliště jsou nejprve stručně představena a následují analýzy, které se týkají dopravní obslužnosti, občanského vybavení, veřejného prostranství, podlažnosti a zeleně. V závěru práce jsou všechna sídliště vyhodnocena na základě poznatků získaných z analýz a je vybráno jedno nejvhodnější sídliště pro současné potřeby obyvatelstva. V závěru je popsán budoucí možný vývoj vybraného sídliště.
The first theoretical part of the thesis deals with the definition of basic concepts and the history of Czech housing estates. Then it focuses on private and public spaces in housing estates and on the typology of public spaces in housing estates. In the practical part, the bachelor thesis deals with six housing estates, three foreign and three from the Czech Republic, each time a pair of housing estates from the Czech Republic and from abroad from the same time period is selected, these housing estates are then analysed. The individual housing estates are first briefly introduced and then analysed in terms of transport accessibility, amenities, public space, floor space and green space. At the end of the thesis, all the settlements are evaluated, and from the knowledge gained from the analyses, one most suitable settlement for the current needs of the population is selected. Finally, the future possible development of the selected settlement is described.
Description
Citation
RUCKÁ, V. Sídliště v Česku a v zahraničí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Městské inženýrství
Comittee
doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. (předseda) Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Richard Bartes, Ph.D. (člen) Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. (člen) Ing. Hana Fridrichovská (člen) Ing. arch. Tomáš Velehradský (člen) Ing. et Ing. Kristýna Hrabová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Během své prezentace s názvem Sídliště v Česku a zahraničí studentka pohovořila o analýzách, která prováděla. Jedná se o analýzu dopravy, analýzu občanské vybavenosti, veřejného prostranství, podlažnosti, zastavěných ploch. Na závěr shrnula nejlepší variantu sídliště. Následovaly otázky oponenta práce Ing. Jana Tichého: 1. V kapitole 4 autorka mluví o hierarchii a typologii veřejného prostoru. Jak dobře je uplatnitelná definice z převážně kompaktní zástavby na rozvolněnou zástavbu sídlišť funkcionalistického urbanismu? Co to je pozitivně a negativně definovaný veřejný prostor? 2. Jsou izochrony vhodnou metodou pro určení skutečné docházkové vzdálenosti? Jaké jiné metody lze užít? 3. Jaký je normový požadavek na výpočet počtu parkovacích stání sídliště? Jaké jsou všechny vstupní hodnoty a koeficienty? Zhodnoťte (číselně) na vybraném sídlišti rozdíl mezi touto metodou a metodou použitou v práci. Následovaly dotazy členů komise: Ing. Hana Fridrichovská Zdroje informací pro zahraniční města, kde jste je brala? Ing. Radim Kolář, Ph.D. Proč jste vybrala dané lokality a roky? Jak jste určovala co je veřejný, neveřejný prostor. Studentka na otázky pohotově odpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO