Bytový dům v Třinci

Abstract
Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu v Třinci. Objekt má tři nadzemní a jedno částečně podzemní podlaží, které bylo vytvořeno díky svažitému terénu. Hlavní vstup do objektu se tedy nachází v suterénu, avšak terasy v prvním nadzemním podlaží mají na západní straně objektu volný přístup do zahrady. V nadzemních podlažích se nachází sedm bytových jednotek, které jsou propojeny společnou hlavní chodbou se schodištěm a výtahem. V suterénu jsou čtyři jednotlivé garáže, sklepní boxy, technická a úklidová místnost a kolárna s kočárkárnou. Konstrukční systém objektu je řešen jako příčný stěnový. Založení bude řešeno základovými pasy z prostého betonu. Stropy tvoří monolitické železobetonové desky. Střecha je navržena plochá s povlakovou krytinou z polyolefinové fólie. Bakalářská práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
The subject of the bachelor thesis is the development of project documentation for a new residential building in Třinec. The building has three above-ground and one partially underground floor, which was created due to the sloping terrain. The main entrance to the building is located in the basement, but the terraces on the first floor have free access to the garden on the west side of the building. There are seven residential units on the upper floors, which are connected by a common main corridor with a staircase and a lift. In the basement there are fourth individual garages, cellar boxes, a utility and cleaning room and a wheelhouse with a carriage room. The structural system of the building is designed as a transverse wall. The foundation will be solved by foundation strips of plain concrete. The ceilings consist of monolithic reinforced concrete slabs. The roof is designed to be flat with a polyolefin foil covering. The bachelor thesis includes project documentation for the construction.
Description
Citation
CIESLAROVÁ, N. Bytový dům v Třinci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Bečkovský, Ph.D. (člen) Ing. Jan Müller, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Petr Kacálek, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Brukner (člen) doc. Ing. Miloslav Bagoňa, PhD. (předseda)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Studentka představila prezentaci své závěrečné práce na téma Bytový dům v Třinci. V rámci prezentace byla představena dispozice, konstrukční řešení, architektonické řešení. Následovala reakce na otázky oponenta. Studentka s dokonalým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO