Bytový dům Staré Město

Abstract
Předmětem bakalářské práce je návrh bytového domu ve Starém Městě. Objekt má suterén a čtyři nadzemní podlaží. Bytový dům má navrženo celkem 12 bytových jednotek. V suterénu je navržena technická místnost, sklepní kóje, sušárna, kolárna a jedna bytová jednotka. V prvním, druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází po třech bytových jednotkách. Ve čtvrtém nadzemním podlaží se nachází dvě bytové jednotky. Objekt je založen na základových pasech. Konstrukční systém objektu je stěnový z keramických tvárnic Heluz. Vodorovné nosné konstrukce jsou vytvořeny ze skládané stropní konstrukce z nosníků POT a vložek Heluz MIAKO. Bytový dům je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Pohyb mezi podlažími je zajištěn železobetonovým monolitickým schodištěm a výtahem. Před budovou a vedle budovy se nachází parkoviště.
The subject of the bachelor thesis is the design of a flat house in Staré Město. The building has a basement and four above-ground floors. Flat house has a total of 12 residential units. In the basement there is technical room, cellars, a drying room, a bicycle shed and one residential unit. On the first, second and third above-ground flours there are three residential units. On the fourth above-ground flour there are two residential units. The building is based on foundation strips. The construction system of the building is a wall made of Heluz ceramic blocks. The horizontal supporting structures are created from a folded ceiling structure from POT beams and Heluz MIAKO inserts. Flat house is covered with a single-layer flat roof. Movement between floors is ensured by a reinforced concrete monolithic staircase and ane levator. There is a parking lot in front of the building and next to the building.
Description
Citation
DOBIÁŠ, D. Bytový dům Staré Město [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tereza Bečkovská, Ph.D. (člen) Ing. František Vajkay, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Petr Kacálek, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Brukner (člen) doc. Ing. Miloslav Bagoňa, PhD. (předseda)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student zahájil obhajobu své závěrečné práce prezentací navrhovaného projektu na téma Bytový dům Staré Město. V prezentaci byla představena dispozice, konstrukční a architektonické řešení. Následovali reakce na připomínky a dotazy oponenta práce. Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO