Hodnocení stavebně technického stavu existujícího objektu

Abstract
Teoretická část mé bakalářské práce se zabývá historií, vývojem a zkoušením zdiva, zejména pórobetonového a škvárobetonového, z něhož je velká část hodnoceného objektu postavena. V praktické části se práce zaměřuje na samotné hodnocení stávajícího stavu objektu, zejména pomocí vizuální defektoskopie, návrhem stavebních opatření a vhodností jeho případného budoucího užívání.
The theoretical part of my bachelor's thesis deals with the history, development and testing of masonry, especially aerated concrete and cinder block masonry, of which a large part of the evaluated building is constructed. In the practical part, the thesis focuses on the actual assessment of the existing condition of the building, especially by means of visual defectoscopy, the design of measures and the suitability of its possible future use.
Description
Citation
JANÁČ, M. Hodnocení stavebně technického stavu existujícího objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. (člen) Ing. Igor Suza (člen) doc. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Strnad, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Láník, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Nejdříve student vyložil komisi podstatný obsah a hlavní výsledky své bakalářské práci formou prezentace. Poté bylo přečteno hodnocení vedoucího práce a posudek oponenta. Po přednesení posudku oponenta reagoval student na připomínky a dotazy oponenta. Poté byla zahájena diskuze k obhajobě bakalářské práce, při které členové zkušební komise položili následující odborné dotazy k problematice týkající se tématu řešenému v bakalářské práci: Dr. Kocáb: Zdůvodněte literaturu v seznamu použité literatury. Chybí citování některých částí převzatého textu. Vysvětlete jak jste realizoval stavebnětechnický průzkum. Dr. Strnad: Vysvětlete proč v práci není žádné schéma nebo výkres v tištěné formě. Ing. Suza: V seznamu literatury chybí odkazy na převzatou dokumentaci. Doc. Schmid: Vysvětlil některé připomínky, které měla komise k bakalantovi. Na všechny otázky odpověděl student dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO