Sportovní - tenisová hala

Abstract
Cílem bakalářské práce by návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce sportovní -tenisové haly v Litovli. Příčná vazba je tvořena dvakrát lomeným rámem ve tvaru mansardy o rozpětí 24 m a půdorysné délce 50 m. Výška ve středu vazby je 12 m a osová vzdálenost těchto vazeb je 5 m. Použitým materiálem je ocel S 355. V rámci práce jsou řešeny montážní spoje příčné vazby a vliv jejich tuhosti na výsledky výpočtového modelu. Součástí je posouzení vybraných nosných prvků, detailů a jejich výkresová dokumentace.
The aim of the bachelor thesis was the design and assessment of the steel supporting structure of the sports hall in Litovel. The main frame is formed by a double-braced frame in the shape of a mansard with a span of 24 m and a plan length of 50 m. The height in the centre of the main frame is 12 m and the axial distance of these frames is 5 m. The used material is steel S 355. The joints of the frame and the effect of their stiffness on the results of the computational model are discussed. Thesis includes the assessment of selected load-bearing elements, details and their drawing documentation.
Description
Citation
VACHUTKOVÁ, A. Sportovní - tenisová hala [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Šmak, Ph.D. (člen) Ing. Michal Štrba, Ph.D. (člen) Ing. Antonín Pechal, CSc. (člen) Ing. Tomáš Hrbáček (člen) Ing. Martin Vild, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Studentka v rámci obhajoby prezentovala zadání a hlavní výsledky své bakalářské práce a vyjádřila se k připomínkám a dotazům oponenta. V následné diskuzi reagovala na připomínky a dotazy členů zkušební komise k závěrečné práci: - Ing. Martin Vild, Ph.D.: Je vhodné využití oceli S355, když je rozhodující posudek na mezní stav použitelnosti? - Ing. Tomáš Hrbáček: Proč jste využila uzavřené profily? - prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.: Který spoj je nejvíce a nejméně zatížený? - doc. Ing. Milan Šmak, Ph.D.: Řešila jste zatížení od požáru? - Ing. Michal Štrba, Ph.D.: Jak byl ve statickém modelu uvažován přípoj čelního sloupu k příčli? - Ing. Antonín Pechal, CSc.: Proč jsou profily rozdílných dimenzí? - Ing. Tomáš Hrbáček: Jak jste docílila, aby diagonály v modelu nepřenášely tlak? Studentka na všechny dotazy reagovala výborně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO