Rodinný dům s provozovnou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu s provozovnou pro provedení stavby. Dům je navržen pro pětičlennou rodinu. Rodinný dům je umístěn na rovinném pozemku. Objekt je částečně podsklepený s dvěma nadzemími podlažími. Objekt je založen na základových pasech. Svislé obvodové konstrukce jsou navrženy ze systému Porotherm. Vodorovné konstrukce jsou navrženy monolitické železobetonové. Zastřešení objektu je řešeno pomocí kombinace ploché vegetační a sedlové střechy. Výkresová část byla vypracována v programu Archicad.
The subject of this bachelor´s thesis is design documentation for construction of family house with parlor. House is designed for family of five members. The family house is located on a flat plot. The building has ground floor and basement. The building has a partial basement with two above-ground floors. The object is based on basic passports. The vertical perimeter structures are designed from the Porotherm system. Horizontal load-bearing structures are made of reinforced concrete. Roof construction of the object is composed by flat roofs and shaped roof. Drawings were worked out in software Archicad.
Description
Citation
KYNCLOVÁ, E. Rodinný dům s provozovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. (člen) Ing. Radim Kolář, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. (člen) Ing. Miroslav Maňas (člen) doc. Ing. Ján Rybárik, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Libor Matějka, CSc. Ph.D., MBA (místopředseda)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Studentka představila svou práci Rodinný dům s provozovnou, pomocí powerpointové prezentace. Během obhajoby práce uvedla: - Umístění stavby, lokalita, využití stávající stavby, - Základní půdorysy objektu, - Dispoziční řešení, popis provozu, - Architektonické stavební řešení, - Konstrukční řešení stavby, - Materiálové řešení stavby, - Vizualizace objektu, Studentka dále objasnila a zodpověděla dotazy a připomínky oponenta práce: Jakým způsobem bude řešena ochrana anglických dvorků vůči hromadění srážkové vody? - Z výroby jsou vyrobeny, ale není zakresleno. Které vyhláška specifikuje rozsah projektové dokumentace pro provádění stavby? Co musí být podle této vyhlášky zakresleno v koordinačním situačním výkresu? - Studentka uvedla vyhlášku 499/2006 a uvedla náležitosti situačního výkresu. Půdorys střechy D.1.1.11., Jaká je výška pádu ze střešní roviny, splňují kotevní body tyto vzdálenosti? Vysvětlete návrh pojistných přepadů a jejich umístění. - Studentka vysvětlila návrh kotevních bodů. V řezu D.1.1.6., jsou 2x ocelové profily U (svařené), jako vaznice. Je tato varianta řešení z hlediska kondenzace vodní páry vhodná? - Pokud bude správně upravena parotěsná fólie bude v pořádku. Jak jsou řešeny koncepce větrání, vytápění a ohřevu vody? - Větrání je přirozené. Vytápění je pomocí podlahového vytápění a je navrženo tepelné čerpadlo. Jaké jsou požadavky pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie? - Studentka řekla požadavky na téměř nulovou spotřebu energie. V závěru byly podány další otázky od členů zkušební komise: Je důvod k uvažování kombinace dřevo ocel ve střešní konstrukci? Jaké jste našla nedostatky v koordinační situaci? Studentka s dokonalým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO