Nadstandardní rodinný dům

Abstract
Bakalářská práce s tématem Nadstandardní rodinný dům zpracovává projektovou dokumentaci na úrovni provádění stavby. Objekt se nachází v obci Chomoutov v Olomouckém kraji. Objek je situován na rovném pozemku. Tvar parcely je čtvercového tvaru. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům, který je částečně podsklepený. V rodinném domě se nachází vnitřní bazén. Svislé nosné konstrukce tvoří keramické tvárnice s výplní z minerální vaty. Nepodsklepená část objektu je založena na základových pasech z prostého betonu. Základy budou napojeny odstupňovaně. Podsklepenou část tvoří bíla vana. Vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Zastřešení objektu je nad obytnou částí sedlová a nad bazénem jednoplášťová plochá střecha.
The bachelor's thesis on the topic Super-standard family house processes project documentation at the level of construction implementation. The building is located in the village of Chomoutov in the Olomouc region. The object is situated on a flat plot of land. The shape of the plot is square. It is a two-story family house with a partial basement. The family house has an indoor pool. The vertical supporting structures are made of ceramic blocks with mineral wool filling. The non-basement part of the building is based on plain concrete foundations. The foundations will be connected in stages. The basement part consists of a white bathtub. The horizontal structures are reinforced concrete monolithic. The roof of the building is a gable roof over the living area and a single-layer flat roof over the pool.
Description
Citation
DOSOUDILOVÁ, N. Nadstandardní rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tereza Bečkovská, Ph.D. (člen) Ing. František Vajkay, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Petr Kacálek, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Brukner (člen) doc. Ing. Miloslav Bagoňa, PhD. (předseda)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Studentka zahájila obhajobu své závěrečné práce prezentací navrhovaného projektu na téma Nadstandartní rodinný dům. V prezentaci byla představena dispozice, konstrukční a architektonické řešení. Následovali reakce na připomínky a dotazy oponenta práce. Studentka s velmi dobrým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO