Rodinný dům ve svahu

Abstract
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení rodinného nadstandardního domu. Novostavba se nachází v Brně, v městské části Žabovřesky, v nově budované lokalitě pro bydlení. Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící objekt se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím ve svažitém terénu. Novostavba je určena pro trvalé bydlení pětičlenné rodiny. Půdorys je nepravidelného tvaru připomínající písmeno L. Rodinný dům je založen na základových pasech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce nadzemních podlaží jsou zhotoveny z keramických tvárnic, v suterénu je na svislé konstrukce využito ztracené bednění. Vodorovný konstrukční systém je monolitický železobetonový. Střešní konstrukce je plochá, částečně pochozí. Objekt je zateplen izolací z minerální vaty.
Bachelor´s thesis encompasses project documentation for realization of new detached house above-standart. The new building is situated in Brno, city part Žabovřesky, in a newly built location. Detached house is designed as a free-standing building with two above-ground and one underground floor on a slope. The new building is projected as a permanent housing for a five member family. The plan of the building is an irregular shape, resembling letter L. Detached house is based on plain concrete strip foundations. Vertical load-bearing structures of the above-ground are made of pottery breeze block, underground vertical constructions are made of structural formwork. The horizontal construction system is made of reinforced concrete monolithic structure. The roof is flat, partly walkable. The building is thermal insulated with mineral cotton wool.
Description
Citation
ŠALDA, E. Rodinný dům ve svahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D. (člen) Ing. Romana Benešová (člen) Ing. Zdeněk Janík (člen) prof. Ing. Dušan Katunský, CSc. (předseda)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Jaké jsou minimální výšky okenních parapet? Jak jsou okenní profily kotveny? Které vyhláška specifikuje rozsah projektové dokumentace pro provádění stavby? Co musí být podle této vyhlášky zakresleno v koordinačním situačním výkresu? Popište návrh detailu D.1.2.10 – Detail překladu Porotherm VARIO a D.1.2.13 – Detail napojení terasových dveří (Detail neodpovídá řezu D.1.1.05 – Řez B-B). Popište kotvení zábradelního rámu do konstrukce terasy ve výkrese D.1.1.05 – Řez B-B. Ve výkrese D.1.1.04 – Řez A-A. Jak je toto schodiště spojeno se stropní monolitickou železobetonovou deskou? Výkres D.1.2.06 – Půdorys ploché střechy. Spádování je provedeno z TI klínu. V jakých místech a za jakým účelem se navrhují pojistné přepady. Popište a vysvětlete návrh skladby S.07 – Studie skladby podlahové konstrukce terasy; a skladby S.08 – Studie skladby střešní konstrukce. Jak jsou řešeny koncepce větrání, vytápění a ohřevu vody? Jaké jsou požadavky pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie? Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO