Ověření možností využívání směsných cementů CEM II a CEM III pro betonové vozovky a mosty

Abstract
Bakalářská práce se věnuje tématu ověření možností využívání směsných cementů CEM II a CEM III pro betonové vozovky a mosty. Cílem práce bylo ověřit možnosti bezpečného využívání těchto cementů. V teoretické části je vypracován přehled cementů vyráběných v České republice, včetně jejich charakteristik a stav využívání cementů a směsných cementů ve světě. V experimentální části jsou pak prezentovány zjištěné vlastnosti betonů vyrobených z vybraných směsných cementů a porovnávány s referenčním cementem bez přídavku druhotných surovin.
Bachelor thesis focuses on verifying the possibilities of using blended cements CEM II and CEM III for concrete roads and bridges. The objective of the thesis was to verify the possibilities of the safe use of these cements. In the theoretical part, an overview of the types of cement produced in the Czech Republic is developed, including their characteristics and the state of use of blended cements in the world. In the experimental part are then presented the properties of the concrete produced from selected blended cements and compared with the reference cement without the addition of secondary raw materials.
Description
Citation
KEPÁK, O. Ověření možností využívání směsných cementů CEM II a CEM III pro betonové vozovky a mosty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Ing. Tomáš Slamečka, Ph.D. (předseda) Ing. Oldřich Pavelka (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Vít Černý, Ph.D. (člen) Ing. Amos Dufka, Ph.D. (člen) Ing. Martin Sedlmajer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student představil komisi formou prezentace svoji bakalářskou práci. Reagoval na připomínky a dotazy oponenta vyjádřené v oponentském posudku, i otázky od vedoucího práce i na otázky členů komise. Během obhajoby položili členové komise následující otázky: Ing. Tomáš Slamečka, Ph.D. - Proč nebyl použit i cement CEM III dle zadání? Ing. Oldřich Pavelka - Odkud byl použitý cement? Student velmi dobře reagoval a zaujímal svoje stanoviska ke všem připomínkám k předložené BP od oponenta i členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO