Vstup vybrané společnosti na zahraniční trh

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomové práce „Vstup vybrané společnosti na zahraniční trh“ se zabývá vstupem společnosti Spielberg Brno Arms s r.o. na francouzský trh. Teoretická část pojednává o vývoji internacionalizace podniků, formách vstupu na zahraniční trh a o rizicích plynoucích z mezinárodního obchodu. Charakterizuje také jednotlivé ekonomické analýzy – PEST analýza, Porterův model pěti sil, SWOT analýza. Praktická část se zaměřuje na samotnou společnost, exportní artikl a vypracovává také již zmíněné analýzy. Poslední část představuje konkrétní strategii vstupu společnosti Spielberg Brno na francouzský trh, která je vytvořená na základě poznatků této práce.
Master ‘s thesis „Entry of selected company on foreign market” deals with entry of Spielberg Brno Arms s.r.o. (hereinafter referred as Spielberg Brno) to French market. The theoretical part contains the development of the internationalization of companies, includes variants of entering the foreign market and risks arising from international trade. It also characterizes individual economic analyses - PEST analysis, Porter's five forces model, SWOT analysis. The practical part focuses on the company itself, the export article and analyses. The last part of thesis proposes a concrete strategy of entry into the French market based on the analyses mentioned above.
Description
Citation
DRÁBKOVÁ, M. Vstup vybrané společnosti na zahraniční trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2020-07-09
Defence
otázky vedoucího práce - odpovězeno doc. Zinecker - Když chcete hodnotit bonitu zahraničního obchodního partnera, jaké možnosti v kontextu Vaší práce máte? - odpovězeno doc. Zinecker - Uvedla jste, že Zbrojovka má ve Francii dobré jméno. Jakým způsobem jste toto zjišťovala? - odpovězeno doc. Doskočil - Z jakých podkladů jste vycházela při zpracování SWOT analýzy? - odpovězeno doc. Doskočil - Proč jste se zaměřila na francouzský trh? - odpovězeno Ing. Kruntorádová - Na základě čeho jste predikovala optimistický, realistický a pesimistický odhad tržeb? - částečně odpovězeno Ing. Kruntorádová - Jaký je bod zvratu pro model 200M pro francouzský trh? - částečně odpovězeno Ing. Kruntorádová - Kterou teoretickou strategii vstupu na zahraniční trh jste firmě doporučila? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO