Analýza a vizualizace dat z hlasování Zastupitelstva města Brna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce bylo zanalyzovat data z hlasování Zastupitelstva města Brna a navrhnout jejich vizualizace, tedy srozumitelnou prezentaci získaných informací a statistik o rozhodnutích zastupitelů. Systém byl navržen s důrazem na použitelnost pro jiná zastupitelstva, řešení proto zahrnuje i model vstupních dat pro hlasovací data. Vytvořené řešení má podobu webové aplikace s architekturou klient-server a bylo implementováno pomocí frameworku Flask a knihovny React. Správnost vytvořené datové sady byla ověřena oproti zápisům ze zasedání. Samotná aplikace byla otestována vybraným vzorkem uživatelů i v reálném provozu. Přínosem této práce jsou transparentnější informace z činnosti brněnských zastupitelů, vytvořený analytický nástroj pro občany města Brna a potenciál rozšíření řešení do dalších municipalit.
The aim of this thesis was to analyze the data from the Brno City Council voting and propose their visualization, i.e. an understandable presentation of the obtained information and statistics about the representatives' decisions. The system was designed to be applicable to other councils, and thus, it includes an input model for voting data. The developed solution is a web application with a client-server architecture, and it was implemented using the Flask framework and the React library. The correctness of the created dataset was verified against the minutes of council meetings. The application itself was tested with a selected sample of users and in real operation. The main benefits of this work include providing more transparent information about the activities of Brno city councillors, creating an analytical tool for Brno citizens, and offering the potential to extend the solution to other municipalities.
Description
Citation
ZAKLOVÁ, K. Analýza a vizualizace dat z hlasování Zastupitelstva města Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetická bezpečnost
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Kanich, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-22
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO