Rozpoznání klávesnice a kláves v obraze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem práce je vytvoření řešení pro rozpoznání kláves na klávesnici za účelem automatizace robotického psaní na klávesnici. V rámci práce jsou vytvořeny datasety pro detekci klávesnice v obraze, rozpoznání znaků v obraze a dodatečnou korekci detekovaných znaků na základě různých rozložení klávesnic. Práce předkládá různé přístupy k řešení problému rozpoznání znaků na klávesnici a vybírá ten nejvhodnější. Navržený postup je rozdělen do 3 fází, kterým odpovídají připravené datasety. Pomocí neuronových sítí a Cannyho metody detekce hran se nejprve rozpozná klávesnice v obraze a následně se v nalezené klávesnici detekují jednotlivé znaky. V poslední fázi dochází k dodatečnému zpracování výsledků (oprava znaků, doplnění nerozpoznaných znaků, nalezení speciálních kláves apod.). Pro každou část jsou vyhodnoceny výsledky. Přínos práce spočívá ve vytvoření datasetů pro detekci klávesnice a jejích kláves a především modulárního a rozšiřitelného řešení pro detekční proces se slibnými výsledky.
The goal of this thesis is to create a solution for keyboard keys recognition to automate robotic writing on keyboards. Datasets for keyboard detection in an image, character detection in an image and post-processing correction of the character detection based on various keyboard layouts were created as prerequisites for this work. This research presents several approaches towards keyboard keys detection problem and selects the most suitable one. The chosen strategy is to split the problem into 3 phases which correspond to the prepared datasets. First of all, a separate keyboard detection is run. After that, characters are recognized in the detected keyboard region. These tasks are accomplished using neural networks and Canny edge detection technique. The last phase is the post-processing of the detection results (character correction, autocompletion of undetected characters, special keys distinction etc.). The results of each phase are evaluated. The contribution of the thesis lies in the creation of the datasets for keyboard and keys detection, and novel modular and extensible solution for the recognition process that yields very promising results.
Description
Citation
LORENC, J. Rozpoznání klávesnice a kláves v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační systémy a databáze
Comittee
doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO