Simulované vkládání chyb v síťové komunikaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Vývoj síťových aplikací probíhá v ideálních podmínkách na rozdíl od jejich nasazení ve skutečném prostředí, které obsahuje chyby jako ztrátovost, zpoždění nebo kybernetické útoky. Zajištění odolnosti proti těmto chybám je tak klíčové. Tato diplomová práce představuje nástroj NetLoiter, jehož cílem je umožnit simulaci požadovaných chyb a umožnit tím vývojářům je správně ošetřit. Nástroj NetLoiter lze použít v transparentní (server proxy), skryté (odchytává komunikaci přímo z jádra systému) nebo hardwarové variantě, která je vhodná například pro testování vestavěných systémů. Nástroj NetLoiter podporuje dynamickou rekonfiguraci pomocí veřejného rozhraní, které je možné využít pro automatizaci procesu testování. Nástroj NetLoiter byl úspěšně integrován a použit v reálných projektech.
The development of network applications takes place under ideal conditions, as opposed to deploying them in a real-world environment that contains vulnerabilities such as loss, latency, or cyber-attacks. Ensuring resilience against these vulnerabilities is thus crucial. This thesis introduces the NetLoiter, which aims to enable the simulation of the required vulnerabilities and thus allow developers to treat them correctly. The NetLoiter can be used in transparent (proxy server), hidden (captures communication directly from the system kernel), or hardware versions suitable for testing embedded systems. NetLoiter supports dynamic reconfiguration using a public interface that can be used to automate the testing process. NetLoiter has been successfully integrated and used in real projects.
Description
Citation
ROZSÍVAL, M. Simulované vkládání chyb v síťové komunikaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické metody
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Mgr. Kamil Malinka, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Grégr, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných, např. v čem byl hlavní problém při realizaci síťového nástroje či vliv použití nástroje na prodložení doby testování. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně / A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO