Parametrické pumpování jako zdroj krátkovlnných spinových vln

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Spinové vlny mají potenciál sehrát klíčovou roli v oblasti moderních informačních technologií, jelikož mohou přenášet informaci s minimálními energetickými ztrátami. Pro účely implementace součástek založených na spinových vlnách do logických obvodů je nezbytné tyto součástky miniauturizovat. K tomuto účelu je zapotřebí krátkovlnných spinových vln a efektivních metod, jak je vybudit. Tato bakalářská práce se věnuje metodě buzení spinových vln parametrickým pumpováním. Pojednává o teorii potřebné pro pochopení této problematiky, a především zachycuje průběh plánování a provedení experimentu. Pro experiment byl navržen a vyroben vzorek s nanoanténami vhodnými pro parametrické pumpování krátkovlnných spinových vln. Výsledky měření na tomto vzorku potvrzují přítomnost parametricky pumpovaných spinových vln a zobrazují jejich závislost na frekvenci a amplitudě budicího pole. Práce přispívá k rozšíření našeho porozumění parametrickému pumpování spinových vln a bude na ni navazovat další výzkum využívající výsledků dosažených v této práci.
Spin waves have the potential to play a key role in modern information technology as they can carry information with minimal energy losses. In order to implement spin-wave based devices in logic circuits, it is necessary to miniaturize these components. For this purpose, short-wavelength spin waves and efficient methods to excite them are needed. This bachelor thesis deals with the method of excitation of spin waves by parametric pumping. It discusses the theory needed to understand this issue, and most importantly it captures the process of plannig and performing an experiment. A sample with nano-antennas suitable for parametric pumping of short-wavelength spin waves was designed and fabricated for the experiment. Measurement results on this sample confirm the presence of parametrically pumped spin waves and show their dependence on the frequency and amplitude of the excitation field. This work contributes to expanding our understanding of parametric pumping of spin waves and will be followed by further research utilizing the results obtained in this work.
Description
Citation
PAVELKA, D. Parametrické pumpování jako zdroj krátkovlnných spinových vln [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jan Čechal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-22
Defence
Po otázkách oponenta bylo dále diskutováno: Geometrické uspořádání experimentu. Interferometr použitý v experimentu. Možnost překlopení spinu. Student na otázky odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO