Vliv zmrazení arteriální tkáně na její deformačně-napěťovou odezvu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zmrazení arteriální tkáně při teplotách -20 °C a jeho vlivem na mechanické vlastnosti tepny. Úvodní teoretická část se ve stručnosti věnuje základním medicínským pojmům souvisejících s problematikou. Následující rešeršní část se zaměřuje na vědecké publikace, které se věnují zmrazování arteriální tkáně. Pozornost je zde věnována hlavně metodice měření, vyhodnocení a interpretaci výsledků. Hlavní část práce obsahuje kompletní popis metodiky biaxiální tahové zkoušky prasečí arteriální tkáně spolu s postupem zjišťování Youngova modulu pružnosti před a po zmrazení. V rámci vyhodnocení naměřených dat je použita statistická analýza k posouzení vlivu zmrazení na mechanické vlastnosti tepny. V závěru jsou obsaženy vymezení a možné nedostatky experimentu.
This bachelor thesis deals with freezing of the arterial tissue at -20 °C and its impact on mechanical properties of artery. The introductory part focuses on basic medical terms related to the issue followed by presentation of scientific publications dealing with artery tissue freezing. The attention is mainly paid to measurements and evaluation of results. The main part of the thesis contains description of the methodology of biaxial tensile test of porcine artery tissue with process of measuring the artery’s Young's modulus. Statistical analysis is used to determine the impact of freezing on mechanical properties of the artery. Description of limitations of this experiment is also included.
Description
Citation
HORÁK, F. Vliv zmrazení arteriální tkáně na její deformačně-napěťovou odezvu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Jaký materiálový model byste použil při výpočtovém modelováni arteriální tkáně? Jak je definované přetvoření používané v práci? Jak si vysvětlujete, že doba zmrazení ovlivňuje mechanické vlastnosti tkáně? Na jakou teplotu byly vzorky zmrazovány? Jak probíhal proces zmrazování a rozmrazování? Proč se u tepen zmenšuje tloušťka stěny se vzdáleností od srdce? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako velmi dobrá / B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO