Vázaný model elektromagnetu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá vázaným modelem elektromagnetu a ověřením jeho výsledků na reálném elektromagnetu. První kapitola práce je úvodem do problematiky řešené v této práci. Druhá kapitola je věnovaná fyzikálním analogiím mezi doménami a popisu elektromagnetu. Dále jsou zde popsané matematické rovnice pro elektromagnet z elektrického, magnetického, mechanického a tepelného pohledu, a také popis přístupů modelování pomocí Matlabu, Simulinku a Simscapu. V třetí kapitole je popsán návrh elektromagnetu pro ověření vázaného modelu. Další část je věnována sestavení rovnic pro tento navržený elektromagnet a tvorbě modelů. Předposlední část je věnovaná konstrukci elektromagnetu, měření a zpracování dat. Poslední část je věnována porovnání dat se simulací a zhodnocení výsledků.
This work deals with the coupled model of an electromagnet and the verification of its results on a real electromagnet. The first chapter of this thesis is an introduction to the issues addressed in this work. The second chapter is devoted to physical analogies between domains and the description of an electromagnet. Also described are mathematical equations for electromagnet from electric, magnetic, mechanical and thermal viewing, as well as descriptions of modelling approaches using Matlab, Simulink and Simscape. The third chapter describes the design of an electromagnet to verify the coupled model. Another section is devoted to compiling equations for this proposed electromagnet and making of models. The penultimate part is dedicated to electromagnet design, measurement and data processing. The last section is devoted to comparing data with simulation and appreciation.
Description
Citation
HEJL, K. Vázaný model elektromagnetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Brablc, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Maršík, Ph.D. (člen) Ing. Michal Bastl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Můžete blíže vysvětlit, jak probíhalo měření výchylky jádra? Jak probíhal experiment na elektromagnetu? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako dobrá - C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO