Návrh temperovací jednotky bateriových článků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce přináší poznatky o testování bateriových článků a poskytuje konkrétní návrh temperovací jednotky pro sledování vlivu teploty na jejich parametry. Práci lze rozdělit na dvě části. První rešeršní část je zaměřena na teoretické základy, které se zabývají testováním parametrů bateriových článků a vlivem teploty na jejich provoz. Rešerše poskytuje hlubší porozumění vztahu mezi teplotou a výkonem, kapacitou, životností a bezpečností bateriových článků. Ve druhé části je na základě získaných poznatků proveden návrh tepelné kondicovací jednotky, která slouží k poskytování teplotně stabilního simulovaného prostředí pro sledování vlivu teploty na testované články. Návrh zahrnuje komoru, tepelný blok pro regulaci teploty, způsob chlazení i ohřevu a vhodné zapojení. Byly vypočítány tepelné ztráty, určen potřebný tepelný výkon a diskutovány možné úpravy jednotky.
This bachelor's thesis brings knowledge about the testing of battery cells and provides a particular design of a tempering unit for monitoring the effect of temperature on their parameters. The work can be divided into two parts. The first research part is focused on the theoretical foundations that deal with testing the parameters of battery cells and the effect of temperature on their operation. The research provides a deeper understanding of the relationship between temperature and the performance, capacity, lifetime and safety of battery cells. In the second part, based on the knowledge gained, the design of a thermal conditioning unit is carried out, which serves to provide a temperature-stable simulated environment for monitoring the effect of temperature on the tested cells. The design includes a chamber, a thermal block for temperature regulation, a method of cooling and heating, and suitable wiring. Heat losses were calculated, the required heat output was determined, and possible modifications to the unit were discussed.
Description
Citation
RACLAVSKÝ, M. Návrh temperovací jednotky bateriových článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen) Ing. Michal Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. David Svída, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Študent prezentoval skušobnej komisii svoju záverečnú prácu a zodpovedal tieto otázky oponenta: 1) Vysvetlite rozdiel medzi pojmami kapacita batérie, stav nabitia batérie, zdravie batérie (alebo kondícia batérie) a životnosť batérie. 2) Vysvetlite čo je "knižné vedenie" ktoré uvádzate v kapitole 1.3 pri hybridných modeloch na strane 15. 3) Uveďte akým spôsobom bude batéria (alebo batériový článok) umiestnená v temperovacej komore, a či prípadný dotyk batérie s vnútornou stenou komory nebude mať vplyv na rozloženie teploty na temperovanej batérii. Následne odpovedal na otázky členov skušobnej komisie: 1) Vyrába nejaký výrobca niečo podobné? - Zodpovedané 2) Olej, ktorý použijete nebude tuhý pri -20 °C? - Zodpovedané 3) Zaoberali ste sa aj samotným čerpadlom? Čo vás viedlo k tomu, aby bolo čerpadlo ponorné? Nebolo by lepšie čerpadlo vysunúť bokom? - Čiastočne zodpovedané 4) Čo Vás vedie koncipovať systém na 12 V? - Čiastočne zodpovedané 5) Ako sa stanovuje počet cyklov? - Čiastočne zodpovedané
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO