Vyhodnocení měření vibrací na jednomotorovém letounu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření a zpracování dat na malém jednomotorovém letounu s následnou analýzou a vyhodnocením s ohledem na celkové namáhání konstrukce letadla. První část uvádí základní informace o vibracích i o jejich vlivu na letadlo. Zaměří se také na způsoby a přístroje využívané k měření vibrací. Následná kapitola popíše postupy zpracování dat v časové, frekvenční a časově-frekvenční oblasti a hledání korelace s testováním hypotéz. Další část práce bude pracovat s naměřenými daty při testovacím letu, kdy využije předchozích poznatků pro úpravu a zpracování všech signálů, které jsou k dispozici. Pokusí se nalézt statistické závislosti mezi odezvou ze senzorů a manévry, které letadlo provádí. Nakonec budou z výsledků vyvozeny závěry s ohledem na použitelnost senzorů k určení namáhání konstrukce při letu.
This bachelor’s thesis deals with the measurement and processing of data from a small single-engine aircraft, followed by analysis and evaluation regarding the overall structural load of the aircraft. The first part provides basic information about vibrations in general and their impact on an aircraft. It also focuses on methods and devices used for vibration measurement. The subsequent chapter describes the procedures of data processing in time, frequency, and time-frequency domains, as well as providing basics about statistical correlation and hypothesis testing. The next section of this thesis will work with the collected data from a test flight, utilizing the previously acquired knowledge to adjust and process all available signals. The goal will be to identify statistical correlations between sensor responses and aircraft maneuvers. Finally, conclusions will be drawn from the results regarding the applicability of sensors for determining the structural load during flight.
Description
Citation
LOUCKÝ, T. Vyhodnocení měření vibrací na jednomotorovém letounu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Brablc, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Maršík, Ph.D. (člen) Ing. Michal Bastl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Jaký byl účel korelační analýzy, kterou jste prováděl? Můžete blíže vysvětlit, jak byly vyhodnocovány závislosti během jednotlivých fází letu? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako dobrá - C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO