2008

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 26
 • Item
  Speciální metody mikrovlnných vektorových měření
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Urbanec, Tomáš; Svačina, Jiří
  V práci je popsán princip měření metodou šestibranu, jeho teoretický návrh, vliv jeho parametrů na přesnost měření a vlastnosti dalších obvodů pro zpracování jeho signálů. Jednoduchý šestibran byl plně realizován a jeho parametry prezentovány. Jako vlastní přínos je navržen nový přístup k použití metody s více detektory. Jeho základními vlastnostmi jsou více funkčních šestibranů na jednom pracovním kmitočtu a rozšíření pracovního pásma na rozsah 1 : 100 i více. Takový šestibran byl navržen pro rozsah 50 až 2680 MHz, realizován a jeho parametry prezentovány.
 • Item
  Normál vlnové délky pro optické komunikace v pásmu C
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Růžička, Bohdan; Wilfert, Otakar
  V disertační práci je prezentován návrh, vývoj a realizace laserového systému se stabilizovanou optickou frekvencí, který by se mohl stát základem etalonu vlnových délek České republiky pro telekomunikační pásmo v blízké infračervené oblasti spektra. Přeladitelným zdrojem laserového záření je polovodičová laserová DFB dioda. Pro její optimální provoz byl vyvinut proudový a teplotní kontrolér. Laser je předstabilizován s využitím FM spektroskopické techniky na rezonanční křivku pasivního F-P rezonátoru. Tato rychlá zpětnovazební smyčka vylepšuje spektrální parametry laseru. Střed rezonanční frekvence F-P rezonátoru – optická frekvence laseru je pomocí metody derivační spektroskopie stabilizován na absorpční spektrální čáru izotopicky čistého acetylenu 13C2H2. Podařilo se dosáhnout relativní stability optické frekvence 10E-12 .
 • Item
  Aplikace metod rozpoznávání obrazu v defektoskopii
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Horák, Karel; Honec, Jozef
  Řada průmyslových linek obsahuje kamerové inspekční systémy zvyšující jakost produkce. Předložená práce se proto zabývá aplikacemi metod počítačového zpracování obrazu v defektoskopii. Konkrétně se jedná o vyhodnocení závadnosti skleněných lahví v potravinářských provozech pomocí vizuálního systému BTCAM612, který je ve stávající konfiguraci instalován v tuzemsku a několika zemích ve světě. Systém je vyvíjen ve spolupráci s brněnskou vývojovou firmou CAMEA spol. s r.o. a je jejím výhradním vlastníkem. V samotné práci je postupně popsán celý proces kontroly kvality láhve. V první řadě je to hardwarové pořízení snímků tří hlavních částí láhve podléhajících inspekci. Jedná se o hrdlo, dno a stěnu láhve. Následují kapitoly o zpracování obrazu a klasifikaci příznaků. Příznaky jsou z obrazu získány na základě detekce nehomogenit skleněného materiálu. Velká část práce je zaměřena na filtraci syntetických vzorů ze dna láhve pomocí funkcí komplexních invariantů. Takové vzory se vyskytují v řadě provozů východních zemí, kde se v poslední době rozmáhá trh s inspekčními systémy a kontrolou kvality průmyslových linek vůbec.
 • Item
  A Framework for Exploring Information Systems Quality Perspectives
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Tamtam, Abdurrzzag Giuma A; Molnár, Karol
  Záměrem předložené disertační práce je porozumět tomu, jak investoři v konkrétním společenském kontextu vnímají význam kvality informačních systémů. Ze studia literatury zabývající se přístupy a rámci hodnocení kvality informačních systémů vyplývá, že tato kvalita je obecně hodnocena z hlediska striktního přístupu. V této práci je ukázáno, že kvalitu informačního systému lze smysluplně pochopit použitím interpretačního paradigmatu a že kvalita informačního systému je definována společensky a ovlivňována kontextem tohoto systému. Studie byla zahájena průzkumem dvaceti libyjských organizací. Podrobnější data byla získána z případové studie dvou vybraných libyjských organizací působících ve veřejném sektoru. Při empirické analýze nashromážděných dat bylo využito rámce mnohočetné perspektivy, který zahrnuje hlediska teorie strukturalizace, pojem mnohočetných perspektiv a metodologii měkkých systémů. V práci se dospělo ke zjištění, že: a) kvalita informačních systémů je pojata šíře, než je tomu u tradiční definice kvality, b) mnohočetné perspektivy kvality informačních systémů jsou ovlivněny opakovanou interakcí mezi investorem a institucionálními vlastnostmi kontextu informačního systému a že c) rozdílné hodnoty v kulturním prostředí a vnějším kontextu ovlivňují rozsah působnosti investora a interakce v kontextu informačního systému. Ze závěru práce vyplývá, že společenská skladba mnohočetných perspektiv kvality informačního systému je ovlivněna strukturalizačními procesy mezi investory a vlastnostmi v kontextu informačního systému.
 • Item
  Digitálně řízené analogové funkční bloky a systémy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Brich, Tomáš; Brzobohatý, Jaromír
  Úkolem této disertační práce je zaměřit se na princip fungování základních analogových obvodů a stanovit, které parametry těchto bloků lze řídit pomocí externího digitálního systému. Dále jsou předvedeny ukázky některých digitálně řízených analogových obvodů a je provedena jejich analýza. Některé obvody byly realizovány a práci jsou uvedeny výsledky jejich měření.