Ekotoxicita vybraných pesticidů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením ekotoxikologických vlastností insekticidních přípravků Perfekthion a Bulldock 25 EC a jejich účinných látek dimethoátu resp. beta-cyfluthrinu. Dimethoát se řadí do skupiny organofosfátových insekticidů, zatímco beta-cyfluthrin je zástupcem pyrethroidů. Oba přípravky jsou používány proti savým a žravým škůdcům na obilninách, bramborách, zelenině, řepce olejce a okrasných rostlinách. Aplikují se na velké plochy a přepravují se ve velkých množstvích, z čehož plyne poměrně vysoké riziko úniku do životního prostředí. Látky byly testovány na vodních organismech, a to na rostlinách Lemna minor, řasách Desmodesmus quadricauda, a na korýších Daphnia magna a Thamnocephalus platyurus. Z výsledků jednotlivých testů byly stanoveny hodnoty LC50, EC50, popřípadě IC50 pro testované látky a byla zhodnocena a porovnána jejich ekotoxicita.
Presented diploma thesis is focused on the ecotoxicological evaluation of insecticide mixtures Perfekthion and Bulldock 25 EC and their effective substances, dimethoate and beta-cyfluthrin, respectively. Dimethoate is an organophosphate insecticide while beta-cyfluthrin belongs to pyrethroids. Both mixtures’ target organisms are sucking and biting pests on grain crops, potatoes, vegetables, oilseed rape and ornamental flowers. Their application over large areas and transport in large volumes generates a significant risk of entering the environment. Mixtures and substances were tested on water plant Lemna minor, algae Desmodesmus quadricauda and crustaceans Daphnia magna and Thamnocephalus platyurus. The LC50, EC50, and IC50 values were determined and ecotoxicity of substances and mixtures was evaluated and compared.
Description
Citation
KONEČNÁ, V. Ekotoxicita vybraných pesticidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-06
Defence
Studentka prezentovala výsledky své diplomové práce. Poté komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka se vyjádřila k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO