Obrazová a video interpretace zvukových dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Obsahem práce je zpracování problematiky obrazové a video interpretace zvukových dat. V teoretické části je nejprve zpracováno téma zvukového signálu, jeho vlastnosti a reprezentace zvukového signálu v časové a frekvenční oblasti. Dále je objasněno jeho digitální zpracování a jsou popsány jednotlivé komunikační protokoly, pomocí kterých je možné přenášet zvuková data nebo komunikovat s audio a video zařízeními. Na základě poznatků z teoretické části je zvolen vhodný systém pro 3D generativní vizualizaci zvukového signálu na základě MIDI dat nebo jeho obálky. Je vytvořen systém pro zpracování zvukových dat v DAW a jejich odeslání po lokální síti pomocí vhodného protokolu. V prostředí určeném k vizualizaci je vytvořen program, který odeslané signály přijímá a vhodně třídí. Je popsán proces tvorby vizuálních efektů, způsob jejich využití při vizualizaci zvukového signálu a vzájemná komunikace mezi oběma programy je demonstrována na vhodných příkladech a pilotním projektu. Systém, který je výsledkem této práce lze použít pro 3D generativní vizualizaci hudebních dat v reálném čase.
The content of the thesis is the elaboration of the problem of image and video interpretation of sound data. In the theoretical part, the topic of the sound signal, its properties and the representation of the sound signal in the time and frequency domain are treated first. Furthermore, its digital processing is described and individual communication protocols with which it is possible to transmit audio data or communicate with audio and video devices are described too. Based on the findings from the theoretical part, a suitable system is chosen for 3D generative visualization of the sound signal based on MIDI data or its envelope. A system is created for processing sound data in the DAW and sending it over the local network using a suitable protocol. In the environment chosen for visualization is created a program that receives the sent signals and sorts them appropriately. The process of creating visual effects is described, the method of their use in the visualization of the audio signal and mutual communication between the two programs is demonstrated using suitable examples and pilot project. The system resulting from this work can be used for real-time 3D generative visualization of music data.
Description
Citation
DOBIÁŠOVSKÝ, J. Obrazová a video interpretace zvukových dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
Doc.Ing.MgA. Ondřej Urban, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Rund, Ph.D. (člen) MgA. et Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (člen) Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D. (člen) Ing. Štěpán Miklánek (člen) MgA. Jan Kavan, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-08
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil diplomovou práci s výhradami. Student odpověděl na otázky členů komise a oponenta: Definujte pojem amplituda, kdy je o ní vůbec možné uvažovat? Průběh na obrázku 1 popisujete jako průběh amplitudy signálu, vysvětlete, jak se dle Vás amplituda signálu na tomto obrázku mění. Píšete zde také, že dochází ke změně dynamiky signálu na tomto obrázku, jak se podle Vás mění dynamika signálu na tomto obrázku a nezapomeňte definovat pojem dynamika signálu. Kolik efektů bylo vytvořeno autorem práce? Jaký modul byl použít pro částicový systém? Jak byla kompenzována latence efektů? Jaký model fareb byl zvolen?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO