Gmont Cable Brno

Abstract
Cílem bakalářské práce bylo zpracování jednotlivých částí projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro povolení stavby. Projektová dokumentace byla zpracovávaná na základě architektonické studie vypracované v předmětu AG035. Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout průmyslovou halu G-mont Cable, kde se budou vyrábět kabely. Pozemek řešeného územní se nachází v městské části Brno-Slatina. Rozprostírá se na Černovických terasách, je to největší průmyslová zóna v České republice. V současné době je pozemek zapsán jako brownfield bývalé slévárny Roučka. Důležitým aspektem při navrhování průmyslové haly bylo propojení současné komunikace pro zásobování na novou komunikaci vedoucí k průmyslové hale a vhodná orientace stavby ke světovým stranám. Stavba bude rozdělena na administrativní část a průmyslovou část. Tyto dvě části budou spojeny zázemím pro zaměstnance. Všechny objekty budou zastřešeny slunolamy, které budou opticky spojovat jednotlivé části do celku. Administrativní část budu tvořit dvě dvoupodlažní budovy v odlišných výškách. Kolem obou staveb budou umístěny sloupy, které budou zastřešeny stínícími slunolamy. Spojovací budova s průmyslovou halou bude pouze jednopodlažní a před ní bude k dispozici terasa pro zaměstnance. Průmyslová část bude tvořena třemi halami ve stejné výšce jako administrativa. Kolem průmyslové části povede komunikace sloužící pro nákladní dopravu.
The aim of the bachelor's thesis was the creation of individual parts of the project documentation – Documentation for Building Permits and Documentation for Building Construction. The project documentation was processed on the basis of the architectural study designed in subject AG035. The task of the bachelor's thesis was to design the G-mont Cable industrial factory, where cables will be manufactured. The area is located in the Brno-Slatina district. It extends over the Černovické terraces, it is the largest industrial zone in the Czech Republic. Currently, the land is registered as a brownfield of the former Roučka foundry. It is part of the Černovice terraces, the largest industrial zone in the Czech Republic. Currently, the land is registered as a brownfield of the former Roučka foundry. An important aspect in the design of the industrial factory was the connection of the current communication for supply to the new communication leading to the industrial hall and the appropriate orientation of the buildings to the cardinal points. The construction will be divided into an administrative part and an industrial part. These two parts will be connected by checkrooms for employees. All objects will be roofed by shading sunshades, which will optically connect the individual parts of the buildings into one building. The administrative part will consist of two two-storey buildings at different heights. There will be columns around both buildings, which will be covered with shading sunshades. The connecting building with the industrial hall will have only one floor and a terrace for employees will be available in front of it. The industrial part will consist of three halls at the same height as the administration. There will be a road around the industrial section serving freight traffic.
Description
Citation
HUDEČKOVÁ, S. Gmont Cable Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. (předseda) Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Tichý (člen) Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-05
Defence
Studentka stručně představila svoji práci. Poté prezentovala své reakce na dotazy a připomínky z posudku oponenta. Následně členové komise pokládali studentce otázky týkající se různých aspektů její bakalářské práce, např. stínícího systému, volby tvaru a typu střech a střešních světlíků, způsobu stravování a přípravy jídel, volby umístění WC v objektu, členění šaten pro muže/ženy, způsobu osvětlení schodiště, způsobu odvodňování střech a zpevněných ploch, způsobu hospodaření s dešťovými vodami, návrhu zeleně a umístění stromů mezi parkovacími stáními, návrhu a dimenzování žeber a žebírek stropní konstrukce, typu dřevěného obkladu, jeho povrchové úpravy a údržby, sloupů a roštů stínícího systému. Studentka se snažila vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagovala vemi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO