Multifunkční hala Jaroměřice nad Rokytnou

Abstract
Zadáním práce je návrh víceúčelové haly v Jaroměřicích and Rokytnou. Objekt je navrhnutý na pozemku bývalé sokolovny, na kterém se nachází atletický oval a multifunkční hřiště. V současné době sportovní areál nenaplňuje svoje očekávaní a je nedostatečně navštěvovaný. Cílem návrhu je i z tohoto důvodu vhodně a lákavě doplnit tento komplex o nové sportovní, kulturní prostory, či místa kde by se lidé z obce ale i širšího okolí mohli potkávat. Návrh se skládá ze dvou objektů, a to z budovy multifunkční haly a z budovy ubytovací, ty jsou vzájemně propojené pomocí spojovacího mostu. Objekt sportovní haly je 3 podlažní budova, s dvěma nadzemními podlažími a suterénem, budova ubytovací je taktéž 3 podlažní s dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Na objektě haly je navrhnutá extenzívní vegetační střecha, naopak střecha budovy ubytovací je navrhnuta jako sedlová tak aby svým vzhledem odkazovala na svůj účel. Hmotově se na pozemku nacházejí dva tvary, kubický tvar v podobě kvádru – multifunkční hala a pětiúhelníkový podélný kvádr – budova ubytovací. Budovy jsou sjednocené odsazenou fasádou z dřevěných lamel. Nosný systém budovy multifunkční haly je zhotovený z dřevěných lepených rámových konstrukcí. Objekty jsou navrhnuté tak aby se v jejich prostorech mohli uskutečňovat různé aktivity, či už sportovní anebo kulturní. V hale se nachází kavárna, velký sál, malé sály, posilovna, zázemí pro catering, šatna či technické a hygienické zázemí. Budova ubytovací obsahuje pokoje, skladové prostory, technické zázemí a prádelnu. Budovy jsou řešené jako bezbariérové objekty. Svým situováním na pozemku vytvářejí objekty nároží přilehajícím ulicím. Stavby respektují urbanistické struktury ulic. Návrh také pracuje s co nejširším zachováním původní zeleně na pozemku a doplňuje tuto existující zeleň o několik nových stromů. Celkově teda návrh rozšiřuje potenciál sportovního areálu a nabízí mu širší využití a nový smysl
he assignment is the design of a multipurpose hall in Jaroměřice and Rokytnou. The building object is designed on the land of the former falconry, on which there an athletic oval and a multifunctional playground is situated. Currently, the sports complex does not meet its expectations and is poorly visited. The aim of the proposal is therefore to add suitable and attractive new sports facilities, cultural spaces and places which allow people from the village and the surrounding area to meet. The proposal consists of two buildings, a multi-purpose hall and an accommodation building, which are interconnected by a connecting bridge. The sports hall is a 3-storey building, with two storeys and a basement, the accommodation building is likewise 3-storey building with two storeys and a residential attic. An extensive vegetated roof is proposed on the hall building, while the roof of the accommodation building is designed as a gable roof so that its appearance refers to its purpose. In terms of mass, there are two shapes in the area, a cubic cuboid shape - the multifunctional hall and a five-angled longitudinal cuboid - the accommodation building. The buildings are unified by an offset façade of timber slats. The load-bearing system of the building of the multifunctional hall is made of glued timber frame structures. The buildings are designed so that various activities, whether sporting or cultural, can take place in their premises. In the hall there is a cafeteria, a large hall, small halls, a gym, catering facilities, changing rooms or technical and sanitary facilities. The accommodation building contains rooms, storage areas, technical facilities and laundry. The buildings are designed as barrier free and wheelchair accessible. Buildings. By their positioning on the site, the buildings form a corner adjacent to the adjacent streets. The buildings respect the urban structure of the streets. The design also works to preserve as much of the original greenery on the site as possible and adds several new trees to this existing greenery. Overall, therefore, the proposal extends the potential of the sports complex and offers it a wider use and new meaning.
Description
Citation
KRÁĽOVIČ, D. Multifunkční hala Jaroměřice nad Rokytnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. (člen) Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-05
Defence
Student představil v krátké prezentaci svuj projekt - situace - širší vztahy - hmotové řešení - výšková hladina - nosný systém budov - půdorysy jednotlivých np - komunikační řešení - provozní shémata - pohledy reagoval na dotazy v posudcích - konstrukční řešení budovy - železobetonová deska - provozní řešení - půdorysy sportovní haly - výtvarné řešení fasády odborná rozprava - zastínění sportovní haly - architektonické a výtvarné řešení fasády - pohledové rozdělení budov odborná rozprava: - akustické řešení - konstrukční řešní střechy haly - provozní řešešní hřišt' - výtvarné řešení venkovních hřišt' - výtvarné řešení detailu posuvné stěny - výška atiky - statika objektu - řešení konstrukce střechy
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO