Inovační centrum STU, BA transformace vnitrob

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Zadaním bakalárskej práce je návrh Inovačného centra pre Slovenskú technickú univerzitu (ďalej len STU) v Bratislave. Práca vychádza z architektonickej štúdie predmetu AG033, ktorá však bola do veľkej miery prepracovaná na základe rozšírenia si informácií od vedenia fakúlt STU. Miesto navrhovanej stavby sa nachádza vo vnútrobloku, ktorý tvoria štyri stávajúce budovy fakúlt STU. Komplex týchto budov stojí priamo v centre hlavného mesta, čím naberá na dôležitosti nielen samotná stavba inovačného centra, ale aj jej okolité verejné priestory, resp. vnútroblok. Inovačné centrum by malo podľa požiadaviek zadania slúžiť nielen potrebám univerzity, ale aj ako platforma pre spoluprácu medzi súkromným, verejným a vedeckým sektorom. Taktiež má propagovať nielen STU, ale aj techniku ako takú a zaujať široké spektrum ľudí. Preto je priestorová náplň inovačného centra veľmi široká. Sú tu situované laboratória, pracovisko rektorátu, prenajímateľné priestory, prednáškové priestory, knižnice a študovňa.
The assignment of the bachelor's thesis is the proposal of the Innovation Center for the Slovak Technical University (hereinafter referred to as STU) in Bratislava. The work is based on the architectural study of the subject AG033, which, however, was largely revised based on the expansion of information from the management of the STU faculties. The site of the proposed building is located in the inner block, which consists of four existing STU faculty buildings. The complex of these buildings stands right in the centre of the capital city, which means that not only the building of the innovation center itself, but also its surrounding public spaces, or inner block. According to the requirements of the assignment, the innovation center should serve not only the needs of the university but also as a platform for cooperation between the private, public and scientific sectors. It is also supposed to promote not only STU but also technology as such and attract a wide range of people. Therefore, the spatial content of the innovation center is very wide. There are laboratories, the office of the rector's office, rentable premises, lecture halls, libraries and a study room.
Description
Citation
TAMAŠI, L. Inovační centrum STU, BA transformace vnitrob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc. Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Viktor Svojanovský (člen) Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-05
Defence
Student představil svoji práci formou prezentace. Popsal situaci širších vztahů, lokalitu, myšlenku zadání, objekty a provozní vazby. Pokračoval popisem půdorysných výkresů, dispozičním řešením, řezy a vizualizací. Komise zmiňuje nepřehlednost. Komise přechází k otázkám oponenta. Student reaguje na konstatování vedoucího 1) Založení je specifickým problémem, který se může stát předmětem odborné rozpravy. Student reaguje. 2) Je dostatečná dimenze podtlakových střešních vpustí? Jak je zajištěn servis střešního pláště? Student odpovídá nejistě. Komise upozorňuje na dostatečné zakreslení kót, chybějících zakresleních střešních vpustí apod. Dále odpovídá na otázky oponenta. student neodpovídá na všechny. Vybral pouze pár konkrétních otázek, na které odpovídá. 1) Jakým způsobem jsou značeny řezy objektem? Oponent narážel na chybějící značení řezu. Student neví. Student uznává chybu, nemá označen řez. 2) Výkres 1.NP je poměrně nesrozumitelný. Objasněte komisi. Student odpovídá nejistě. 3) Jak jsou řešeny systémy TZB? Student odpovídá. Kde je strojovna VZT? Student odpovídá. Kde je topení? Student odpovídá. Jaká je šířka komunikací? 6 metrů. Máte to zakótované? Ne, odpovídá student. Komise se přesouvá k rozpravě nad výkresy. Komise upozorňuje na nedostatek popisu. Student popisuje prvky příliš obecně, v rámci realizační dokumentace je však nutné je přesně předepsat. Jak řešíte odvodnění? Student odpovídá. Čím zajistíte vzduchovou neprůzvučnost? Student odpovídá. Jakou ještě známe? Kročejovou. Z čeho je kročejová izolace? Student odpovídá správně. Proč jste tedy navrhoval EPS, což je chybné řešení. Student odpověděl - kvůli stejné výšce podlahy. Jaké by bylo správné řešení? Student odpovídá. Jaké znáte asfaltové pásy? Na co se používají nevyztužené asfaltové pásy? Student odpovídá nejistě. Jak se ukončuje hydroizolace u provozní střechy? 150 mm nad finální vrstvou odpovídá student. Používáte pojem mazanina a potěr, znáte rozdíl mezi nimi? Student odpovídá špatně. Komise upozorňuje na chybný popis cementového potěru. Co znamená v popisu C20/25? Student půdovně neví, ale nakonec odpovídá. Co se hodnotí u potěrů? Student neví. Komise prozrazuje - pevnost v tlaku za ohybu. Jak definujeme beton? Student odpovídá správně. Proč vám hydroizolace z exteriéru jde do interiéru? To je chyba, odpovídá student. Komise upozorňuje na další nevhodná řešení a zakreslovací chyby. Student obecně odpovídal spíše nejistě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO