Skatepark Brno Královo Pole

Abstract
Předmětem bakalářské práce je zhotovení dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby Skateparku v Brně Řečkovicích. Projekt vychází z předmětu AG034 – Ateliér architektonické tvorby 3 - Ateliér interiéru. Cílem práce bylo zkultivovat současné zanedbané prostory pod mostem silnice I/43 které v současné době obsahují svépomoci vyrobený BMX park, parkoviště a sběrný dvůr. V návrhu jsou tyto provozy zachovány a kultivovány, navíc rozšířeny o skatepark, kavárnu a zázemí pro sportovce. Snaží se z místní nebezpečné atmosféry vytvořit prostor který bude dobře fungovat nejen pro vyznavače adrenalinových sportů, ale i pro širší okolí. Stavba vložená pod most se člení na 3 základní objekty, jedna se o podlouhle kvádry z niž dva jsou umístěny paralelně na úrovni terénu skateparku a kopírují směřování mostu nad nimi. Objekt na západní straně je zapuštěn do svahu tak, že dovoluje plynulý přístup z ulice Kronova na jeho střešní terasu. Třetí kvádr je diagonálně položen na těch dvou a oba objekty spojuje jako most. Právě v diagonále se nachází kavárna, která tak ze svého vyvýšeného místa nabízí hostům zajímavé pohledy na sportovce, navíc tím, že je vyzvednuta neubírá plochu sportoviště. Ve spodních objektech se nachází na noc jednoduše zamykatelné zázemí pro sportovce, klubovny a chill-out zóny. Uživatelé i provoz se dělí na dvě základní skupiny, a to na sportovce a návštěvníky kavárny. Hlavní vstup pro návštěvníky kavárny je do druhého patra plynule z terénu ulice Kronova, případně sekundárním vstupem přes schodiště ze směru od nádraží. Sportovci mají k dispozici celou řadu vstupů do areálu, Důraz byl dán na to, aby se tyto provozy v příliš nekřížily, ale současně i dovolovaly velkou provázanost a vzájemnou interakci. Kromě samotné budovy jsou v areálu navrženy skate bazény (typ překážky), U-rampa, malá stage pro případně soutěže anebo jamy/menší koncerty, basketbalové hřiště a BMX park. Ve vzdálenější polí sloupů silničního mostu je umístěno parkoviště které může sloužit i místnímu nádraží a také sběrný dvůr.
The subject of the bachelor thesis is the preparation of documentation for the building permission and implementation of the construction of the Skatepark in Brno Řečkovice. The project is based on the subject AG034 - Architectural Design Studio 3 - Interior Design Studio. The aim of the work was to rehabilitate the current neglected areas under the bridge of the I/43 road which currently contain a self-help BMX park, a parking lot and a collection yard. In the proposal, these spaces are preserved and cultivated, in addition to the addition of a skate park, café and facilities for athletes. It seeks to turn the local dangerous atmosphere into a space that will work well not only for adrenaline sports enthusiasts but also for the wider community. The structure embedded under the bridge is divided into 3 basic buildings, one of which are elongated blocks, two of which are placed parallel to the ground level of the skatepark and follow the direction of the bridge above them. The building on the west side is set into the hillside to allow smooth access from Kronova Street to its roof terrace. The third block is laid diagonally on top of the two and connects the two buildings like a bridge. It is in the diagonal where the café is located, which thus offers guests interesting views of the athletes from its elevated position, moreover, by being raised it does not take the area of the sports ground. In the lower buildings there are easily lockable facilities for athletes, clubhouses and chill-out zones. Users and traffic are divided into two basic groups, namely athletes and café guests. The main entrance for café visitors is to the second floor smoothly from the ground floor of Kronova Street, or via a secondary entrance through a staircase from the direction of the railway station. The athletes have a number of entrances to the site, Attention has been given to ensure that these traffic flows do not cross each other too much, but at the same time allow a great deal of interconnectivity and interaction. In addition to the building itself, there are proposed skate pools (obstacle type), a U-ramp, a small stage for possible competitions or eventual jams/small concerts, a basketball court and a BMX park. In the far field of the road bridge columns there is a car park which can also serve the local railway station and also a recycling yard.
Description
Citation
ŠNAJDER, V. Skatepark Brno Královo Pole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc. Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Viktor Svojanovský (člen) Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-05
Defence
Student představil svojí práci formou prezentace. Představil situaši širších vztahů, popsal lokalitu, modelové schéma, dopravní situaci okolí, základní myšlenku. Následně popsal provozní schéma na půdorysných výkresech a konstrukční řešení. Student také prezentoval pohledy, axonometrii areálu, architektonický detail, vizualizace. Komise měla dotaz k vizualizaci. Zabýval jste se nějak umělým osvětlením plochy? Prostor pod mostem je dost tmavý. Student odpověděl - osvětlení není navrženo, ale představil návrh řešení. Proč jste budovu navrhoval jako diagonálu? Student odpověděl - chtěl zdůraznit směr a světlo vzhledem ke slunci. Komise zmiňuje vhodnější řešení. Následně student zodpovídá na otázky oponenta. 1) Jakým způsobem jsou jednotlivé provozní objekty založeny a jak je řešen systém dilatací jednotlivých objektů? Student odpověděl. 2) Jaký je systém povrchových úprav jednotlivých objektů? Student odpověděl. 3) Jak je zajištěna požární bezpečnost objektu? Student odpověděl. Byl by objekt povolen? Nebyl, odpovídá student. Předseda upozorňuje na to, že je to tedy na hraně toho, zda bylo vůbec splněno zadání vzhledem k tomu, že zadáním bakalářské práce je dokumentace o provedení stavby. 4) Jak jsou kontrukční a provozně řešeny systémy TZB? Student odpověděl. 5) Jak je řešeno zázemí jednotlivých provozních celků - viz. výkresová dokumentace? Student odpověděl. Počítá skatepark i s vozíčkáři? Student odpovídá, že ano. Komise přechází k rozpravě k výkresům. Jak jsou odvodněny bazény skateparku? Student odpovídá, že voda odtéká do retenční nádrže. Komise se ptá na skladbu obvodové stěny. Student pohotově odpovídá. Jaké jste volil okna? Student odpovídá. Jaká je výška schodišťového stupně? 200-250 mm odpovídá student. Jakou máte skladbu střechy? Student odpovídá nejistě. Komise vysvětluje správné řešení a funkci skladby. K čemu slouží osb ve skladbě? Nevadí dřevu a polystirenu plamen? Student neví. Komise vysvětluje jak se situace správně řeší. Komise se ptá na skladbu obvodového zdiva. Jak by bylo možné řešit lépe? Student odpovídá. Komise upozorňuje na nepřesný popis. Komise upozorňuje na špatné zakreslení dvoukřídlých dvěří. Komise se ptá studenta na novatop. Student odpovídá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO