Rodinné vinařství Plchut Mutěnice

Abstract
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného vinařství Plchut v Mutěnicích . Práce vychází z dříve vypracované studie v předmětu AG032 – ateliér architektonické tvorby ii. Navrhovaná stavba se nachází ve vinařské oblasti v obci Mutěnice v okrese Hodonín. Podél jižní strany pozemku vede ulice vinařská, kde je zpevněná cesta. U komunikace je situována železniční trať, která je orientovaná Mutěnice - Zaječí. Samotný pozemek se nachází na severozápadním svahu zadní hory v nadmořské výšce 183 m n. M. Pozemek je tvaru pětistranného mnohoúhelníku o rozloze 4 548 m2. Část pozemku jižní strany je z poloviny rovinatá, střed pozemku je mírně svažitý a severní část má poměrně velké výškové převýšení. Vjezd na pozemek je možno řešit z ulice vinařská nebo ze zpevněné komunikace podél západní strany. Stavbu vinařství tvoří čtyři celky budovy, kde se střídají výškové kóty a typy střech. Výrobní část je tvořena dvěma budovami, které jsou propojeny v jeden celek se samostatnými vstupy do jednotlivých částí. Tato část je celá jednopodlažní a její převýšení je značné oproti druhému celku vinařství. Druhá část, která je rozměrově menší, slouží k reprezentaci. Tvoří ji dva objekty, jeden je dvoupodlažní a druhý jednopodlažní doplněný o přístupnou terasu. V reprezentativní části je umístěna vinotéka, degustace, administrativa, ubytování pro 4 osoby, hygienické zařízení a vstup do druhého podlaží. Celá stavba je nepodsklepená. Strop nad 1.np je vyskládán z předpjatých stropních panelů tl. 200 mm. Zastřešení objektu je tvořeno dvěma sedlovými střechami a plochou střechou, která je část vegetační a část je navržena jako dřevěná terasa. Svislé konstrukce jsou tvořeny keramickými broušenými tvarovkami Porotherm.
The subject of the bachelor thesis is the design of the new building of the Plchut family winery in Mutěnice. The work is based on a previously developed study in the subject ag032 – studio of architectural creation ii. The proposed building is located in the wine region in the village of Mutěnice in the district of Hodonín. Vinařská street runs along the southern side of the property, where there is a paved road. There is a railway line near the road, which is oriented in the direction of Mutěnice - Zaječí. The plot itself is located on the northwestern slope of zadní hora at an altitude of 183 m above sea level. The plot is in the shape of a five-sided polygon with an area of 4,548 m2. Part of the plot on the south side is half flat, the middle of the plot is slightly sloping and the northern part has a relatively large elevation. The entrance to the plot is possible from Vinařská street or from the paved road along the western side. The structure of the winery consists of four building units, with alternating heights and types of roofs. The production part consists of two buildings that are connected into one unit with separate entrances to the individual parts. This part is entirely single-storey and its elevation is considerable compared to the other part of the winery. The second part, which is smaller in size, is used for representation. It consists of two buildings, one is two-storey and the other one-storey with an accessible terrace. In the representative part there is a wine shop, tasting room, administration, accommodation for 4 people, sanitary facilities and entrance to the second floor. The structure has no basement. The ceiling above the 1st floor is made of prestressed ceiling panels with a thickness of 200 mm. The roof of the building consists of two gable roofs and a flat roof, which is partly covered with vegetation and partly designed as a wooden terrace. The vertical structures are made of Porotherm ceramic ground fittings.
Description
Citation
TUŠLOVÁ, K. Rodinné vinařství Plchut Mutěnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Kateřina Malečková (člen) Ing. Jakub Kotrla (člen) Ing. Karel Struhala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-05
Defence
Studentka úvodem prezentovala svůj projekt. Dále byly přečteny posudky vedoucího a oponenta práce. Studentka reagovala na dotazy a připomínky oponenta: Jakým způsobem se navrhuje počet toalet, minimální rozměry parkovacích stání a umístění míst pro imobilní, uložení schodiště, objasnit spádování střechy a funkci přepadu, vaznice krovu a její umístění, detail č.3 soklu a okna. Následovala odborná rozprava s dotazy komise: Jak by se řešila konstrukce velkého a výrazného kruhového okna ve štítu, dopravní obslužnost areálu a provoz cyklodopravy včetně parkování kol, dimenzovaní rozponu objektu a zvážení užití podpor, chybějící stěna v půdoryse a použití panelů Spiroll různých délek, hospodaření s energiemi a topná média, navrhování a dimenzování místností TZB technologie pro tepelný provoz, chybí komín pro vytápění. Na připomínky oponenta reagovala studentka přijatelným způsobem. Na otázky položené členy komise k předložené práci odpovídala poněkud nejistě, některé z nich nebyla schopna vysvětlit a odpovědět zcela uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO