Rodinné vinařství Plchut Mutěnice

Abstract
Tématem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného vinařství Plchut v obci Mutěnice. Návrh vychází z projektu vypracovaného v rámci předmětu Ateliér architektonické tvorby 2 (AG032). Navrhovaný objekt je umístěn na pozemek, nacházející se na severozápadním okraji území obce Mutěnice, na ulici Vinařská. Jedná se o vinařskou oblast a častý cíl vinařské turistiky. Nad řešeným pozemkem se rozprostírají vinice. Samotný pozemek je svažitý, svah se pozvolně zvedá od jihovýchodní k severozápadní straně. Okolní zástavbu tvoří převážně vinařství. Druh řešeného pozemku je orná půda. Jedná se o zatravněnou plochu, bez zástavby a dřevin. Pod pozemkem prochází pozemní komunikace, železnice a cyklotrasa. Objekt se skládá ze dvou částí. Veřejná nebo také společenská část slouží především pro návštěvníky vinařství, tedy k degustaci a nákupu vín. Také se zde nachází apartmány pro návštěvníky, administrativa a zázemí pro zaměstnance vinařství. Druhou částí budovy je výrobní část, sloužící ke zpracování vinné révy a k výrobě vína. Tyto dvě části spolu kontrastují tvarem i použitou fasádou. Výrobní část má pouze jednoduchý tvar kvádru s fasádou s dřevěným obkladem. Tato část má pouze jedno nadzemní podlaží s plochou zelenou střechou. Hlavním záměrem u výrobní části byla jednoduchá dispozice, která bude propojovat jednotlivé místnosti podle jejich účelů. Místnosti jsou tedy poskládané popořadě tak, jak postupuje výroba vína. Veřejná část je dvojpodlažní a má sedlovou střechu se sklonem 34°, což je cca optimální sklon typický pro venkovské stavby. Fasáda této části je tvořena fasádní omítkou, jejíž povrch by měl připomínat beton. Čelní strana budovy je prosklená. Část štítu je obložena opalovaným dřevem. Zadní strana je také obložena opalovaným dřevem. Tvary i fasády obou částí mají představovat jejich funkci a kým bude využívána. Vinařská část je tedy navržena jako jednoduchý tvar, jelikož se v podstatě jedná o výrobní objekt. Na druhou stranu se jedná o výrobu vína, která je spjatá s přírodou, proto je objekt doplněn o přírodní prvek – dřevěný obklad. Naopak u veřejné části je využitá sedlová střecha jako typický prvek venkovských staveb, jelikož se jedná o reprezentativní část celé stavby. Jelikož se ale jedná o prostory, kam budou přijíždět návštěvníci z měst, aby si zde nakoupili a ochutnali místní víno, fasáda této části má představovat městský život – fasádou imitující beton.
The topic of this bachelor thesis is the design of a new family winery Plchut in Mutěnice. The design is based on the project developed in the course Architectural design 2 (AG032). The building is located on a plot of land on the north-western edge of the municipality of Mutěnice, on Vinařská street. The area is a well-known wine-growing region and a frequent destination for wine tourism. Above the mentioned land are situated vineyards. The land itself is sloping, the slope rises gently from the south-east to the north-west side. The surrounding buildings are mostly wineries. The type of soil is arable land. It is a grassed area without building and trees. Bellow the land is a road, railway and a cycle path. The building consists of two parts. The public or also social part serves mainly for the visitors of the winery, i.e., for tasting and buying wines. The apartments for visitors, administration and facilities for the winery staff are also situated here. The second part of the building is the production part used for the processing of grapes and wine production. These two parts contrast with each other in shape and facade. The production part has only a simple cuboid shape with a wooden cladding facade. This part only has one floor with a flat green roof. The main intention for the production part was a simple layout that will connect the individual rooms according to their purposes. The rooms are therefore arranged in the same order as the wine production progresses. The public part has two floors and has a gable roof with a pitch of 34°, which is approximately the optimum pitch typical of rural buildings. The facade of this part is made up of facade plaster, which should on the surface resemble concrete. The front of the building is glazed. Part of the gable is paneled with burnt wood. The back side is also paneled with burnt wood. The shapes and facades of both parts are intended to represent their function and by whom they will be used. The winery part is therefore designed as a simple shape, as it essentially is a production building. On the other hand, wine production is linked to nature, so the building is complemented by a natural element - wooden paneling. On the contrary, the public part uses a gable roof as a typical element of rural buildings, as it is a representative part of the whole building. However, as this is a space where visitors from cities will come to buy and taste the local wine, the facade of this section is intended to represent urban life - with a facade imitating concrete.
Description
Citation
SMRŽOVÁ, T. Rodinné vinařství Plchut Mutěnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Kateřina Malečková (člen) Ing. Jakub Kotrla (člen) Ing. Karel Struhala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-05
Defence
Studentka úvodem prezentovala svůj projekt. Dále byly přečteny posudky vedoucího a oponenta práce. Studentka reagovala na dotazy a připomínky oponenta: Prostupy ve stropních panelech Spiroll a způsob jejich provádění /potřeba konzultace s dodavatelem Prefa/, nevhodný vstup na WC imobilní přes WC ženy, jak budou uloženy vaznice krovu - není vyřešen boční tlak krovu, detail č.3 - napojení ploché střechy na fasádu. Na připomínky oponenta reagovala studentka přijatelným způsobem. Následovala odborná rozprava s dotazy komise: Materiálové řešení "beton" nereaguje na slováckou architekturu, provrdení stropů panely Spiroll, výpočet a dimenzování tloušťky obvodového pláště - skladba a dřevěný plášť. Studentka si neuvědomuje jak navrhla detail kotvení a vliv kotev neuvážila při výpočtu U. S jakými limity území pozemku počítala při návrhu, limity inženýrských sítí, elektropřípojka vedena delší trasou od trafa. Problematika nakládání s dešťovou vodou, provoz vodního prvku. Spolupůsobení ocelového rámu s vaznicemi konstrukce krovu, ukotvení na pozednici nedomyšleno. Nepraktičnost výškového umístění střešního okna ve výšce 4 m. Z obytných pokojů není otevřený výhled do krajiny, prosklená stěna vede do chodby. Na otázky položené členy komise k předložené práci odpovídala poněkud nejistě, některé z nich nebyla schopna zodpovědět zcela uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO