Nízkopodlažní bytové domy v Řečkovicích

Abstract
Předmětem bakalářské práce bylo vypracování návrhu a následného zpracování projektové dokumentace skládající se z dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby a návrhu architektonického detailu na téma: nízkopodlažní bytové domy v městě Brně v Řečkovicích. Práce vychází z výsledku předmětu Ag032 Obytné stavby z druhého ročníku. Cílem při zpracovávání tématu bytového domu bylo dodržet všechny požadované předpisy a normy, ale také vytvoření komfortního bydlení, které nabízí otevřenou obytnou plochu, s co největším možným prosluněním a nezanedbává podružné prostory jako chodby, či schodišťové prostory. Navržený objekt se nachází ve vyšší části pozemku u ulice Družstevní a v blízkosti mateřské školy. Blízké okolí má sídlištní charakter tvořené čtyřpodlažními bytovými domy, mezi kterými se nachází stavby menší výšky s funkcí občanské vybavenosti. Navržená stavba bytového domu výškově navazuje na okolní zástavbu. Je navržena jako samostatný čtyřpodlažní obytný dům s návazností na jižní straně na polosoukromý park (hlavní využití slouží pro obyvatele navrženého bytového domu), vytvořený díky půdorysnému tvaru “L”. Díky svažitému terénu jsou veškeré vstupy situovány do podzemního podlaží, do vystupujících částí nad terén. Na jihovýchodní straně je umístěn vjezd do garáží, které jsou osvětleny denním světlem a na severovýchodní straně je umístěn hlavní vstup do objektu. První nadzemní podlaží s obytnými místnostmi díky svažitosti terénu využívá ve směru do dvora vegetační plochu, která je položena nad garážemi a tvoří místo pro předzahrádky. V současnosti se na pozemku nachází náletová zeleň a obyvatelé okolí si přejí zeleň zachovat, proto je v mém návrhu dbáno hlavně na práci se zelení a povznesení ji na jinou úroveň, to vše v kombinaci s bydlením.
The subject of the bachelor thesis was the preparation of the design and the following preparation of the project documentation consisting of documentation for the building permit, documentation for the implementation of the construction and the design of the architectural detail on the topic: low-rise apartment buildings in the city of Brno in Řečkovice. The work is based on the result of the subject Ag032 Residential Buildings from the second year. The aim in working on the theme of the apartment building was to respect all the required regulations and standards, but also to create a comfortable living space that offers an open living area, with as much sunlight as possible and does not overlook secondary spaces such as corridors or stair areas. The proposed building is located in the higher part of the site near Družstevní Street and close to the kindergarten. The nearby area has a residential character consisting of four-storey apartment buildings, among which there are buildings of a smaller height with public service functions. The proposed construction of the apartment building is related in height to the surrounding buildings. It is designed as a detached four-storey dwelling house with a connection on the south side to a semi-private park (the main use serving the occupants of the proposed dwelling house), created by the 'L' shaped plan. Due to the sloping terrain, all entrances are located on the underground floor, to the parts above the terrain. On the southeast side is located the entrance to the garage, which is lighted by daylight, and on the northeast side is located the main entrance to the building. Due to the slope of the terrain, the first floor with living rooms uses the vegetated area in the direction of the courtyard, which is laid over the garages and forms a place for front gardens. Currently, there is a large amount of greenery on the site and the residents of the area wish to preserve the greenery, so my design is mainly concerned with working with the greenery and elevating it to another level, all in combination with the housing.
Description
Citation
ČERMÁKOVÁ, M. Nízkopodlažní bytové domy v Řečkovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. (předseda) Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Tichý (člen) Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-05
Defence
Studentka stručně představila svoji práci. Poté prezentovala své reakce na dotazy a připomínky z posudku oponenta. Následně členové komise pokládali studentce otázky týkající se různých aspektů její bakalářské práce, např. základových konstukcí a pilotů, šířky parkovacích míst, detailu řešení truhlíku na zeleň, kotvení zábradlí, skladby zelené střechy, požárně bezpečnostního řešení, konstrukčního systému objektu, tepelné izolace a tepelných mostů, způsobu osazení okenních a dveřních otvorů v obvodovém plášti, navrženému detailu osvětlení cihel ve schodišťovém prostoru. Studentka s velmi dobrým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagovala i na všechny otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO