Dokumentace památkově chráněných objektů z pohledu geodeta

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-05-23
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Abstract
Vyhotovení dokumentace památkově chráněných staveb v komplexní digitální podobě je důležitým krokem v procesu záchrany kulturního dědictví a umožňuje zachování co nejvíce informací o nemovitých kulturních památkách pro budoucí generace. Jednou z možností, jak k této problematice přistoupit, se jeví vyhotovení informačního modelu stavby nemovité kulturní památky. Vlastnímu modelování předchází sběr podkladových dat. Za tuto činnost by měl být v rámci procesu BIM zodpovědný geodet. V současné době se často jedná o geometrické zaměření daného objektu pomocí technologií laserového skenování s následným zpracováním do tzv. mračna bodů, které tvoří základní prostorový podklad pro tvorbu informačního modelu naskenovaného objektu. Standardem by mělo být připojení měření do závazného souřadnicového a výškového systému. Pro tvorbu BIM je obecně třeba zvolit software, který mj. umožňuje modelovat z předem nadefinovaných prvků. Pro projektování nových konstrukcí těchto prvků existuje celá řada. Jinak je tomu ale u historických staveb. Ty obsahují prvky zcela jiných a často komplikovaných geometrických tvarů, které se v současnosti v dostupných knihovnách nenachází, tudíž je třeba si je vytvořit, protože bývají pro každou stavbu jiné, často unikátní. Za účelem vizualizace výsledného informačního modelu pro širokou veřejnost se v současnosti stále více uplatňují nástroje herního vývojového prostředí, které umožňují vytvářet výstupy pro běžné uživatele. Uvedená problematika je v příspěvku popsána na případové studii vzniku informačního modelu památkově chráněného objektu Maxmiliánův dvůr v Kroměříži postavené v polovině 19. století olomouckým arcibiskupem Maxmiliánem Sommerau Beckem.
Production of documentation of listed buildings in a comprehensive digital form is an important step in the process of preserving cultural heritage and enables the preservation of as much information as possible about cultural monuments for future generations. One of the ways to approach this issue is to create an information model. Modelling is preceded by data acquisition. Surveyor should be responsible for this activity. At present, this often involves geometric surveying of the object using laser scanning technologies, followed by processing into a point cloud, which forms the spatial basis for the creation of the information model of the scanned object. It should be standard to connect the measurements to a coordinate and height reference system. For the creation of BIM, it is generally necessary to choose software that, among other things, allows modelling from predefined elements. There are a number of elements for designing new structures. However, the situation is different for historic buildings. These contain elements of completely different and often complicated geometric shapes that are not currently available in the available libraries, so you have to create them, because they tend to be different, often unique, for each building. In order to visualise the resulting information model for the general public, game development environment tools are now increasingly being used to create outputs for ordinary users. The above-mentioned issue is described in this paper using a case study of the creation of an information model of the listed building Maxmiliánův dvůr in Kroměříž, built in the mid-19th century by the Archbishop of Olomouc, Maxmilián Sommerau Beck.
Description
Citation
Prostor pro život: Sborník mezinárodní konference Krajina Sídla Památky 2023, s. 296-307. ISBN 978-80-214-6158-1.
https://www.krajinasidlapamatky.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
DOI
Citace PRO