Krajina, sídla a památky v deníku Jiřího II. Buquoye z italské cesty v letech 1839 a 1840

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-05-23
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Abstract
Příspěvek je věnován hraběti Jiřímu II. Buquoyovi a jeho italské cestě uskutečněné v letech 1839 a 1840, již text sleduje na základě dopisů hraběte adresovaných jeho matce Gabriele, shromážděných a přepsaných tak, aby tvořily cestovní deník. Text se snaží proniknout do myšlenkového světa aristokrata, jemuž bylo v době podniknutí výpravy 25 let, a zabývá se tím, jak Buquoy během výpravy reflektoval krajinu, architekturu, umění a sídla (ať už v případě měst, nebo příbytků šlechty a panovníků). Studie si zároveň klade otázku, zdali informace obsažené v Jiřího korespondenci, resp. deníku korelují s výsledky nejnovějšího historického a uměnovědného výzkumu představujícího Buquoye jako aristokrata, jehož romantické založení se odrazilo i v jeho aktivitách, předně v jeho výtvarné činnosti, dokumentované dochovanými skicáři, a dále i v přestavbě hradu v Rožmberku a vytvoření zdejšího rodového muzea a v úpravách krajinářských parků založených jeho předky. Díky analýze deníku a úryvků v nich obsažených bylo možné zdůraznit sentimentální prvky v textu hraběte, který své matce vyprávěl o tom, jak hluboké pocity a emoce v něm vyvolávala příroda a prohlídky měst a památek a střetávání se uměleckými díly. I díky tomu vykazují jeho řádky přidanou literární hodnotu, neboť se hrabě nesnažil podat matce pouhý popis viděného a navštíveného, ale informovat ji o pohnutkách své mysli a o atmosféře jednotlivých míst, na něž během cesty zavítal. Deník rovněž potvrzuje Buquoyův silný a pozitivní vztah k umění, architektuře a přírodě, avšak poukazuje na jeho limity.
The paper is dedicated to Count Georg II. Buquoy and his Italian journey of 1839 and 1840, which the text traces on the basis of the Count's letters addressed to his mother Gabriele, transcribed to form a travel diary. The text attempts to penetrate the thought-world of the aristocrat, who was 25 years old at the time of the journey, and examines how Buquoy reflected on the landscape, architecture, art and towns or the seats of nobility rulers during the expedition. The study also asks whether the information contained in Georg's correspondence, or rather in the letters of the aristocrat correlate with the results of recent historical and art historical research presenting Buquoy as an aristocrat whose romantic disposition was reflected in his activities, first of all in his artistic activities, documented by surviving sketchbooks, and also in the reconstruction of the castle in Rožmberk and the creation of the family museum there and alteration of the landscape parks founded by his ancestors. By analyzing the diary and the excerpts contained therein, it was possible to highlight the sentimental elements in the text of the count, who wrote his mother about the deep feelings and emotions that nature and visits to towns and monuments and seeing art works evoked in him. This also gives his lines an added literary value, since the Count was not trying to give his mother a mere description of what he had seen and visited, but to inform her of the movements of his mind and of the atmosphere of the various places he visited during his journey. The diary also confirms Buquoy's strong and positive relationship with art, architecture and nature, but points out its limits.
Description
Citation
Prostor pro život: Sborník mezinárodní konference Krajina Sídla Památky 2023, s. 240-249. ISBN 978-80-214-6158-1.
https://www.krajinasidlapamatky.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
DOI
Citace PRO