Plán ochrany krajinných památkových zón

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-05-23
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Abstract
Kulturní krajina je součástí světového bohatství přispívající k upevnění evropské identity (viz Úmluva Rady Evropy o krajině). Krajinné dědictví je tedy naší národní kulturní hodnotou a je nutné o ní náležitě pečovat. Ochrana kulturní krajiny je nejen v gesci ochrany přírody a krajiny (Ministerstva životního prostředí), ale také památkové ochrany, a to prostřednictvím mimo jiné institutu krajinných památkových zón. Zatímco většina zvláště chráněných území má své plány péče, které na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu navrhují opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany (viz § 38 zákona č. 114/1992 Sb.), systémová ochrana krajinných památkových zón dosud v praxi chybí a nemá ani výraznou oporu v nástrojích územního plánování. V roce 2008 se do české legislativy novelou zákona č. 20/1987 Sb. dostal nástroj tzv. plánů ochrany, ve kterém se stanoví způsob zabezpečení kulturních hodnot. Institut plánu ochrany není však do současnosti hojně využíván, mezi odbornou veřejností se stále jedná o poměrně neznámý nástroj a první plán ochrany krajinné památkové zóny tak na své vyhlášení stále čeká. Neexistuje tedy cílený, systémový a jednotný (projednaný) způsob zabezpečení ochrany hodnot kulturní krajiny chráněné prostřednictvím krajinné památkové zóny. Příspěvek vysvětluje podrobněji plán ochrany, jeho účel, cíle a smysl v kontextu současné legislativy a představuje obsah takového dokumentu na příkladu krajinné památkové zóny Náměšťsko.
The cultural landscape is part of the world's wealth contributing to the consolidation of European identity (see Council of Europe Convention on Landscape). The protection of the cultural landscape is possible through the Institute of Landscape Conservation Zones (LCZ). Effective systematic protection and care of the cultural values of LCZ should be ensured with effect from 1.1. 2009, the so-called conservation plan, which entered the legislation by amendment to the Monuments Act No. 307/2008 Coll. (§6a). In connection with this legal arrangement, Decree No. 420/2008 Coll. of November 28, 2008, which establishes the requirements and content of the plan for the protection of heritage reserves and monument zones. However, the Institute of Protection Plan is not widely used to date, it is still a relatively unknown tool among the professional public. This could be changed by an amendment to Decree No. 420/2008 Coll. as amended by Decree 3/2023 Coll. effective as of 1 July 2023. The new wording of Decree No. 420/2008 Coll. makes it possible to fully protect the values (their essence) in the territory of the landscape conservation zone. The contribution presents the purpose, goals and meaning of the protection plan and presents the content of such a document in more detail, giving an example of the Náměšťsko LCZ, where the acquisition of a protection plan is currently underway, with regard to the amended wording of Decree No. 420/2008 Coll. Draft of protection plan in the territory of the Náměšťsko LCZ shows a significant shift in the hierarchization and differentiation of the approach to the application of binding opinions of the state conservation authorities.
Description
Citation
Prostor pro život: Sborník mezinárodní konference Krajina Sídla Památky 2023, s. 136-147. ISBN 978-80-214-6158-1.
https://www.krajinasidlapamatky.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
DOI
Citace PRO