Connectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem nové radnice pro Staré Brno na pozemku Mendlova náměstí s urbanismem definovaným územní studií Nového Mendlova náměstí po změně koncepce dopravy. Díky nové koncepci dopravy se uvolňuje prostor v samém středu Mendlova náměstí. Provoz tramvají se odklání do polohy za Gymnáziem. A tak se odstraní dopravní smyčka, která se na místě momentálně nachází. Máme možnost tak navrátit prvorepublikové náměstí. Tak, jak si ho už jen málo z našich spoluobčanů pamatuje ze začátku a první poloviny 20. století. Hledání tvaru a ideální hmoty i vnitřního rozvržení v rámci této veřejné instituce, která by se pro 21. století měla stát sama o sobě městem ve městě. Snaha opustit přežitek radnice tak, jak ji známe z 20. století a pokusit se o nový koncept v rámci sociální, prostorové a vizuální konektivity. První část práce obsahuje analýzy území a závěry z nich získané. Na teorii navazuje koncept projektu. Podrobnosti jsou rozebrány v architektonickém řešení. Stavebně konstrukční část objasňuje návrh popisem konstrukce a stavebních detailů.
The bachelor's thesis deals with the design of a new town hall for Staré Brno on the Mendlovo square with urbanism defined by the territorial study of New Mendlovo square after the important change in the concept of transport. Thanks to the new transport concept, space is freed up in the very center of Mendlovo square. Tram traffic is diverted to the location behind the Gymnasium. And so the traffic loop that is currently on the site will be removed. We have the opportunity to return the square of the First Republic. As few of our fellow citizens remember him from the beginning and first half of the 20th century. It is about searching for shape and ideal mass and internal layout within this public institution, which should become a city within a city in itself for the 21st century. An effort to leave the survival of the town hall as we know it from the 20th century and try a new concept within social, spatial and visual connectivity. The first part of the work contains analyzes of the territory and the conclusions obtained from them. The theory is followed by the project concept. The details are discussed in the architectural solution. The building construction section clarifies the design by describing the construction and construction details.
Description
Citation
MICHALČÍKOVÁ, E. Connectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Tomáš Havlíček (předseda) Ing. arch. Roman Gale (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
- studentka projevilo názor na navařeno situaci - představila koncept návrhu i zvolený organický tvar parteru prostupující budovou - konzultovala statické řešení oblouk a důležité bylo pro studenta i transparentnost jak vizuální, tak provozní - byly předčteny posudky oponenta vedoucího práce - studentka vysvětlila na základě provozu samotné radnice i vertikální a horizontální linku - dynamiku oponenta vysvětlila na konceptu i z provozního hlediska racionalizací návrhu - nechtěla vytvořit no novou dominantu náměstí, dominantou má být kostel - vysvětlila i odvod dešťových vod dovnitř k dispozici zakomponovanou do konstrukce stavby - milánská stěna byla nám navázáním na pozdější fázi projektu, bakalářské práce, co jsou pouze studie - Studentka reagovala na otázky komise - Studentka práci obhájila
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO