PIÁRKL

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Hlavným cieľom bakalárskej práce je nájsť využitie pre piaristický kláštor v Lipníku nad Bečvou, ktorý je v súčasnosti opustený a neplní žiadnu funkciu. Na základe analýz sme sa rozhodli navrhnúť budovu pre farmaceutickú fakultu, ktorá by v sebe spájala priestor pre vzdelanie a vedu. Zároveň sa v návrhu snažíme zachovať pôvodný charakter stavby, pričom všetky nové zakomponované prvky majú vyzdvihnúť jej historickú krásu a podporiť funkčný potenciál. Pôvodný priestor s viacerými stiesnenými miestnosťami otvárame a navrhujeme laboratóriá, učebne, posluchárne či záhradné skleníky a polia v exteriéri, ktoré majú slúžiť na vzdelávacie a výskumné aktivity fakulty. Okrem toho sa v ňom nachádzajú aj priestory pre bežných Lipničanov, ako čajovňa, knižnica, lekáreň alebo výstavné priestory, vďaka ktorým by mali možnosť využívať tunajšie služby v príjemnom prostredí a tiež sa dozvedieť informácie z oblasti farmácie či pestovania liečivých rastlín. Nezanedbateľným prínosom obnovy kláštora je aj príchod mladých vzdelaných ľudí do mesta. Súčasťou kláštora sú dve otvorené átriá, ktoré stavba obklopuje. Vďaka nim sa do budovy dostáva veľa denného svetla. Prepájajú vonkajší priestor pred kláštorom so záhradou vzadu. Nový navrhovaný vchod preto tvoria presklenné dvere, vďaka ktorým už pri vstupe do objektu vidno až do átria a záhrady. Dôležitým bodom v centrálnej časti kláštora je veľký, otvorený a vzdušný priestor so schodiskom, ktorý prepája jednotlivé časti budovy. Poskytuje miesto pre stret študentov, učiteľov a iných členov univerzity, ktorí tu spolu môžu tráviť čas, vymieňať si vedomosti, vzdelávať sa.
The main aim of the bachelor thesis is to find a use for the Piarist monastery in Lipník nad Bečvou, which is currently abandoned and does not fulfill any function. Based on the analysis, we decided to design a building for the Faculty of Pharmacy that would combine space for education and science. At the same time, we try to preserve the original character of the building, while all incorporated elements should underline its historical beauty and functional potential. We open up the original space with several cramped rooms and we design laboratories, classrooms, auditoriums or garden greenhouses and fields in the exterior, which are used for educational and research activities of the faculty. Besides that, it includes spaces for ordinary people of Lipník nad Bečvou, such as a teahouse, library, pharmacy or exhibition spaces so they have the opportunity to use the local services in a pleasant environment and learn information about the field of pharmacy or the cultivation of medicinal plants. The arrival of young, educated people to the city is also a significant benefit of the monastery's reconstruction. Two open atriums that are surrounded by the building are parts of the monastery. Thanks to them, a lot of daylight enters the building. They connect the outdoor space in front of the monastery with the garden at the back. The new proposed entrance is therefore made up of glass so you can see the atrium and the garden when you enter the building. The important point in the central part of the monastery is a large, open and airy space with a staircase that connects the various parts of the building. It provides a meeting place for students, teachers and other members of the university who can spend time together, exchange knowledge, and learn.
Description
Citation
TOMKOVÁ, S. PIÁRKL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Adam Jursa (předseda) Ing. arch. Kateřina Singer (člen) Ing. arch. Tomáš Madro (člen) Ing. Marek Dostál (člen) Ing. arch. Kristína Richter Adamson, M.Sc. (člen)
Date of acceptance
2023-05-16
Defence
- Študentka odprezentovala prezentáciu k obhajobe veľmi dobre - Boli prečítané posudky oponenta a vedúceho práce - Študentka uspokojivo reaguje na otázky z oponentury - KRA chváli zámer, funkčné využitie, študentka mohla viac pracovať s estetikou - KS chváli využitie záhrady a funkciu - AJ riešenie učební je náročné, využitie podkrovia by mohlo byť ambicióznejšie, presvedčivosť vikierov by mohla byť lepšia - TM sa pýta na pridanú funkciu ako napríklad kaviareň - Študentka uvažovala nad čajovňou, ktoré je v návrhu - MD chváli technickú stránku, reaguje na využitie krovu, prikláňa sa k návrhu AJ o pridaní nadstavby - KRA pridáva praktickú radu na riešenie krovu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO