Návštěvnické centrum CARBON

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Téma návrhu návštevníckeho centra nadväzuje na vypracovaný projekt transformácie neaktívneho uholného dolu s názvom “CÉRKA” od ateliéru Kamil Mrva Architects Projekt bol vypracovaný k danej lokalite a má za úlohu sprístupniť dlhodobo verejne neprístupnú zónu štátneho podniku a premeniť ju na živé miesto. Bakalársky práca sa zaoberá návrhom návštevníckeho centra situovaného v srdci areálu bývalého dolu. Výsledkom môjho návrhu je trojpodlažná samostatne stojaca budova zasadená do svahu priamo pod najväčším symbolom celého areálu, pod ťažobnými vežami. Zámerom návštevníckeho centra nie je len prilákať turistov, ale aj vytvoriť nový priestor pre kultúrne vyžitie obyvateľov obce a rozšíriť obzory ľudí na tému dekarbonizácie.
The theme of the design of the visitor center is linked to the developed project for the transformation of an inactive coal mine called "CÉRKA" by the studio Kamil Mrva Architects. The project was developed for the given location and has the task of opening up a long-term publicly inaccessible zone of a state-owned enterprise and transforming it into a lively place. The bachelor's thesis deals with the design of a visitor center located in the heart of the area of the former mine. The result of my proposal is a three-story free-standing building set into the slope directly under the biggest symbol of the entire area, under the mining towers. The intention of the visitor center is not only to attract tourists, but also to create a new space for the cultural enjoyment of the inhabitants of the village and to broaden people's horizons on the topic of decarbonization.
Description
Citation
MURÍNOVÁ, Z. Návštěvnické centrum CARBON [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Adam Jursa (předseda) Ing. arch. Kateřina Singer (člen) Ing. arch. Tomáš Madro (člen) Ing. Marek Dostál (člen) Ing. arch. Kristína Richter Adamson, M.Sc. (člen)
Date of acceptance
2023-05-16
Defence
- Študentka oprezentovala prezentáciu obhajoby uspokojivo - Boli prečítané posudky oponenta a vedúceho práce - Študentka reaguje na otázku od oponenta dostatočne - MD konštatuje správnosť konštrukčného systému, pýta sa na statické fungovanie krovu - Študentka statiku riešila s odborníkom - MD vidí problém v tenkej skladbe krytiny - Študentka priznáva poddimenzovanie - MD sa pýta na vyloženie schodiska - KRA sa pýta na materiálové riešenie a využitie foyer - Študentka odpovedá, že foyer je využitý ako kaviareň, osvetľovací priestor - Diskutuje sa o ďalšom možnom využití foyer - Študentka odôvodňuje materiálové riešenie s inšpiráciou z okolitých stavieb - TM oceňuje prácu so súkromím a terénom a vodnou plochou - AJ sa pýta na orientáciu kaviarne a z čoho vznikla výška hmoty budovy - Študentka vychádzala z výšky veží okolo - KS sa pýta na kapacitu - Študentka rátala so 100 ľuďmi - Prebieha diskusia o hmote budovy
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO