Biblioverse - Multifunkční objekt s knihovnou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Návrh sestává ze tří samostatných propojených budov se stezkou pro pěší. Strukturu budovy vyplňují dvě budovy bloku a mezi nimi je umístěna jedna hlavní budova knihovny. Forma plánu hlavní budovy je založena na doplnění dvou okrajových budov a odráží jejich geometrické uspořádání vztah. Hlavní myšlenka vytvoření bezbariérového chodce cesta přes celý areál a tím spojení obou sousedících ulice je realizována řadou komunikací jako např rampy, schodiště a výtah. Program lokality a jejích budov se symetricky šíří od středu, kde je hlavní knihovna stavební stojí. Důraz na šíření znalostí od knihovny přes kulturu do města a povol běžní chodci, aby to zažili. Slouží dvě okrajové budovy jako základní struktury poskytující úkryt a infrastrukturu pro provoz různé programy a zařízení, jako je kavárna, divadlo, pořádání akcí, výstav, přednášek atd. Hlavní budova knihovny je uzavřená budova s různými prostory pro studium, práci, vstřebávání informací a komunitní setkání.
The proposal consists of three separate buildings connected with a pedestrian path. Two buildings fill the structure of the block and one main library building is placed in between them. Form of the plan of the main building is based on the tweening of the two edge buildings and is reflecting their geometrical relation. Main idea of creating a barrier free pedestrian path across the whole site and thus connecting the two bordering streets is realized by a series of communications such as ramps, stairs and elevator. Program of the site and its buildings is symmetrically spreading from the middle, where the main library building stands . Emphasizing the spread of the knowledge from the library through culture into the city and allowing regular pedestrians to experience it. Two edge buildings serve as basic structures providing shelter and infrastructure for operating different programs and facilities such as cafe, theater, performing events, exhibitions, lectures etc. Main library building is an enclosed building with different spaces for studying, working, absorbing information and community meetings.
Description
Citation
KUČEROVSKÝ, V. Biblioverse - Multifunkční objekt s knihovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Architektura
Comittee
mgr inź. arch Szymon Rozwalka (předseda) Ing. arch. Radek Toman, Ph.D. (člen) Mgr. Šárka Svobodová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Lenka Štěpánková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Železný (člen) B.Arch. Martin Kaftan, MSc, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-05-16
Defence
Student prezentuje svůj projekt. Byly přečteny posudky. Student reaguje na oponenturu. Jak je řešena požární bezpečnost? Proč je do konstrukce vložena OSB deska? Popište prosím více koncept koridoru. Dotaz na bezbariérovost a vztahy mezi jednotlivými prostory. Dotaz na náveznost ramp a schodišť. Student odpověděl uspokojivě na všechny otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO