2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  Poetika digitálního sochařství
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Pangrácová, Lucie; Medek, Tomáš; Horáček, Radek; Sobotka, Jiří
  Práce sleduje digitální sochařství jako oblast umělecké tvorby stojící na průsečíku mezi sochou v tradičním slova smyslu a digitálním uměním. Věnuje se tomuto tématu z teoretického hlediska, stanovuje definici, zkoumá jeho hybridní mediální povahu. Sleduje, jakým způsobem ovlivnily digitální nástroje kreativní pole sochařství, tvůrčí strategii autora, proměnu výrazových prostředků, hledá převažující tendence v oblasti námětu a obsahu. Popisuje dopad dematerializace, tedy významného osvobození se tvaru od závislosti na hmotě a jejích limitech. Tyto nově nabyté vlastnosti a možnosti prověřuje také v praktické části, která zkoumá oblast prezentace sochařství, jehož vznik determinovaly technologie.
 • Item
  Syntetická těla
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Veselá, Lenka; Fajnor, Richard; Kolářová,, Kateřina; Klodová, Lenka
  V disertační práci ukotvené figurou syntetických těl reflektuji skutečnost, že nejsme uzavřenými, od ostatního světa oddělenými subjekty, ale živými soubory formovanými s přispěním prostředí, jež nás obklopují a prorůstají a do nichž zpětně prosakujeme. Se zaměřením na syntetické chemické látky průmyslového původu, jež se v éře označované jako antropocén staly na Zemi všudypřítomnými, zkoumám dalekosáhlé důsledky toho, co znamená být syntetickým tělem ve světě prodchnutém a poznamenaném technologickým působením člověka. Prostřednictvím kolektivního publikačního a výstavního projektu Synthetic Becoming a individuálně rozvíjené intervence, jež lokalizuje působení antropogenního chemického znečištění v našem smutku, podrážděnosti, úzkostech, roztěkanosti či pocitech marnosti a beznaděje, hledám, jak se naučit dobře žít v kontextu industriální modernitou zapříčiněných změn. Jak se vyrovnat s radikální otevřeností a propustností našeho těla, a takto i jeho zraněností a zranitelností? Jak nahlédnout, kým se s průmyslovými chemikáliemi stáváme, a přijmout součást našeho já spoluutvářenou průmyslovým způsobem výroby, distribuce a spotřeby? Jak odolávat, přežít a pokračovat dál — společně s průmyslovými chemickými látkami i jim navzdory?
 • Item
  „Filozof struktur“. Zapomnění, archiv a znovuobjevení Jaroslava Josefa Polívky
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Jackson, Ladislav; Zálešák, Jan; Jakubec,, Ondřej; Šlapeta, Vladimír
  Hlavním výstupem disertační práce je výstava Filozof struktur: Architekt a inženýr Jaroslav J. Polívka (18861960), která byla realizovaná v roce 2021 v Galerii FaVU v Brně a v roce 2022 v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze. Textová část, která ji doprovází, práce představuje rozsáhlé dílo Jaroslava Josefa Polívky, zasazuje jej do kontextu vývoje globální moderní architektury i do vztahu k podmínkám práce architekta a inženýra v první polovině dvacátého století. V návaznosti na hlavní okruhy výstavy rozpracovává tematické okruhy míst, v nichž Jaroslav Polívka působil a pro které navrhoval, sociální sítě, do nichž se včlenil a jichž byl aktér, a archiv, jehož struktura hrála významnou roli v jeho zapomenutí i znovuobjevení. Cílem práce není Polívku vmanipulovat do role „velkého architekta“, ale představit ho jako spolutvůrce solidní stavební kultury v českých zemích, v evropském zahraničí i v severní Americe, ukázat rozmanitost stavebních typů, v nichž dokázal najít příležitosti pro technické a konstrukční inovace, jimiž chtěl přispět k zlepšení moderního života. Cílem práce je rehabilitace stavitele a architekta, odpoutání vyprávění jeho odkazu od jiných autorit, jak je tomu doposavad v tuzemské i americké historiografii zvykem (představitelé československé avantgardy, Frank Lloyd Wright) a naznačení řady mimouměleckých a mimoarchitektonických okolností, které utvářely podobu jeho děl.
 • Item
  Velký bratr je mrtev. Decentralizovaný sběr, analýza, vizualizace a interpretace rozsáhlých dat v umělecké praxi
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Javůrek, Tomáš; Cenek, Filip; Horáková, Jana; Joler, Vladan
  Text disertační práce v teoretické rovině konfrontuje metafory z Orwellova románu 1984 se stavem společenského uspořádání tak, jak jej popsal Gilles Deleuze ve svém textu Postscript on the Societies of Control a jak nynější technologickou a informační společnost vnímají současní autoři a autorky. Dále jsou v něm uvedeny popisy praktických uměleckých výstupů autora, které jsou také vsazeny do výše uvedeného teoretického kontextu disertační práce.
 • Item
  Tanec s miliony uzlů. Návrat k řemeslným technikám a autorské práci s textilem v kontextu současné umělecké praxe
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Gryboś, Julia; Rathouský, Luděk; Klodová, Lenka; Janečková,, Zuzana
  Disertační práce s názvem Tanec s miliony uzlů. Návrat k řemeslným technikám a autorské práci s textilem v kontextu současné umělecké praxe mapuje tendenci návratu k řemeslným technikám a rukodělnosti na poli současného umění. Tendence je v textu reflektovaná prostřednictvím definice relevantních pojmů, příkladů několika tuzemských a zahraničních výstavních projektů, rukodělně zaměřené praxe současných umělkyň a umělců, a skrze reflexi vlastní umělecké praxe. V návaznosti na předpoklad, že se do středu uměleckého zájmů dnes více dostává výrobní proces a tvorba samotná, se disertační práce ptá po příčinách a důvodech tohoto obratu a současně ho ukotvuje do širších společenských souvislostí. Reflexe tématu je v práci prezentovaná skrze zkušenost formulovanou z pozice dlouholeté kolaborativní umělecké praxe s Barborou Zentkovou a nabízí tak asociativní přemýšlení nad podobou a rozsahem dané tendence v současném umění, jako i nad jejími možnými východisky a příčinami.