2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Systémový přístup k oceňování tvářecích strojů
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Šůstek, Roman; Kledus, Robert; Mareček, Jan; Knoflíček, Radek
  Disertační práce se zabývá inovací a konkretizací metod pro oceňování široké skupiny strojů, kterou tvoří tvářecí stroje, s důrazem na vytváření systému podstatných veličin při provádění cenových a parametrických porovnání. Práce je zaměřena na identifikaci tvářecího stroje v návaznosti na návrh jejich vhodného členění, a to z hlediska jeho konstrukčního řešení a provedení funkčních skupin, vymezení parametrů popisující jeho vlastnosti a zohlednění významu opodstatněných parametrů při určení hodnoty výchozí tvářecího stroje. Velká variabilita tvářecích strojů s různými vlastnostmi spolu s nedostupností cenových údajů často vedou k subjektivnímu přístupu znalce při řešení oceňovacích problémů a tím k možnému opomenutí podstatných skutečností. Tento přístup směřuje k obtížné verifikaci výsledků a z toho důvodu také ke zpochybňování znaleckých posudků. Výsledkem disertační práce je návrh postupu řešení oceňovacích problémů, a to ve vztahu k znaleckému objektu a znaleckému problému. Podstatné závěry jsou zapracovány do aplikační podoby v podobě tabulek.
 • Item
  Vliv vývoje parametrů nabídky na prodejní cenu nemovitostí
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Jandásková, Tereza; Cupal, Martin; Schneiderová Heralová, Renáta; Sedláček, Jan
  Disertační práce se zabývá vývojem parametrů nabídky, konkrétně dobou trvání nabídky (time on market „TOM“) a podílu iniciační nabídkové a prodejní ceny IP. Ve výzkumu realizovaném v rámci této práce jsou monitorovány nabídkové ceny rodinných domů po dobu trvání jejich nabídky až do realizace transakce jako indikátorů efektivnosti realitního trhu. V rámci mikroekonomického výzkumu je vytvořena databáze rodinných domů v okrese Brno – venkov o 631 realizovaných transakcích, kde ke konkrétní nemovité věci je známa její nabídková cena, prodejní cena, doba trvání nabídky včetně jednotlivých změn nabídkové ceny během doby trvání nabídky a další relevantní charakteristiky rodinných domů. V celkovém počtu bylo sledováno 39 proměnných. Primárním výstupem práce je vytvoření fungujícího statistického modelu použitelného v mikroekonomických tuzemských podmínkách spolu s navržením procesního modelu. Dalším výstupem dizertační práce je vliv stavebně technického stavu na prodejní cenu nemovitostí včetně definování všech statisticky významných cenotvorných faktorů na prodejní cenu. Statistické testy potvrdily významný vliv proměnných v oblasti stavebně technického stavu na prodejní cenu. Práce obsahuje kromě doporučených hodnot pro využití při určení tržní hodnoty i parametrické rovnice pro obě zkoumané proměnné. První hlouběji zkoumanou proměnnou byla IP, která byla zkoumána na základě binární proměnné „změna ceny“ logit modelem. Výsledky poukazují na primární vliv doby trvání nabídky, která však nemá jednotný efekt. Druhou zkoumanou proměnnou byl TOM, který byl kvůli endogennímu vztahu k prodejní ceně zkoumán pomocí 2SLS modelu. Praktické uplatnění disertační práce je ve zvýšení efektivity a přesnosti při odhadu tržní hodnoty nemovitostí založeném na komparativním způsobu ocenění (SCA – Sales Comparison Approach) ve zkoumaném segmentu trhu a vybrané lokalitě. Stejně tak zvýšení jejich přezkoumatelnosti a transparentnosti, oceňovacích reportů, odhadů a znalecký posudků.