Jízdárenský komplex Medlánky – stavebně technologický projekt

Abstract
Předmětem mé diplomové práce je zpracování vybrané části stavebně technologického projektu pro Jízdárenský komplex Medlánky. Konkrétně se věnuje objektu SO 01 Kryté hale. Stavby se nachází na ploše bývalého muničního skladu. Základy jsou realizovány jako odstupňované patky, samotná hala je řešena jako montovaná ocelová konstrukce opláštěna trapézovým plechem. Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, vyhodnocení dopravních tras, technologický předpis pro železobetonové monolitické základy a časový harmonogram pro hrubou stavbu. Dále je vypracováno zařízení staveniště prostřednictvím výkresů, kontrolní a zkušební plán, položkový rozpočet s výkazem výměr pro hrubou stavbu, návrh strojních sestav a řešení bezpečnosti při práci.
The subject of my diploma thesis is the elaboration of a selected part of the construction and technological project for the Medlánky Riding Complex. Specifically, it deals with the object SO 01 Covered hall. The building is located on the area of the former ammunition depot. The foundations are implemented as staggered footings, the hall itself is designed as a prefabricated steel structure sheathed with trapezoidal sheet metal. The content of the work is a technical report for the construction and technological project, an evaluation of transport routes, a technological regulation for reinforced concrete monolithic foundations and a timetable for the rough construction. In addition, the site equipment with drawings, inspection and testing plan, itemized budget with a bill of quantities for the rough construction, design of machine assemblies and occupational safety solutions are prepared.
Description
Citation
KADLEC, O. Jízdárenský komplex Medlánky – stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc .Ing. Svoboda Pavel, CSc. (předseda) Ing. Martin Mohapl, Ph.D. (člen) Ing. Sedlák Petr, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Doubek (člen) Ing. Král Michal (člen)
Date of acceptance
2023-02-02
Defence
Diplomant představil svou práci: „Jízdárenský objekt komplex Medlánky – stavebně technologický projekt“ Diplomant představil objekt, ze kterého vycházel. Diplomant přednesl zpracování kapitol své diplomové práce: Zařízení staveniště, posouzení mechanismů, technologie bednění základových konstrukcí, rozpočet hrubé stavby, časový plán. Diplomant zodpověděl dotazy oponenta. Diplomant dobře zodpověděl dotazy komise ke zpracované diplomové práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO