Studie dopravního řešení komunikace v oblasti Skalka ve městě Náchod

Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem dopravního řešení místní komunikace na okraji města Náchod a nastíněním možného využití okolních ploch. Pro zpracování výkresové části byl využit program Civil 3D. Vzniklý návrh koridoru, vytvořený s ohledem na členitý terén a dodržení návrhových parametrů daných vyhláškami a technickými normami, by po své realizaci umožnil odlehčení dopravy v území.
This diploma thesis deals with the design of the traffic solution of the local road on the outskirts of the city of Náchod and outlining the possible use of the surrounding areas. The drawings were processed in the Civil 3D program. The output of design of the corridor, created with regard to the irregularlyshaped terrain and compliance with the design parameters given by decrees and technical standards, would, after its implementation, reduce traffic in the area.
Description
Citation
ČÍŽKOVÁ, V. Studie dopravního řešení komunikace v oblasti Skalka ve městě Náchod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tereza Komárková, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Vaňková, Ph.D. (člen) prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. (člen) Ing. Radka Matuszková (člen) doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-02-02
Defence
Studentka během své prezntace o diplomové práci představila nejpprve cíle své práce, dále představila stávající stav sledovaného území a dopravního řešení. Následně studentka představila dílčí návrhy, uvedla jejich výhody a nevýhody. v závěru své prezentace studentka pdorobně popsala vybraných návrh dopravního řešení hodnocené komunikace, včeteně 3D modelu a podrobného popisu technických parametrů navržené trasy. Následovaly dotazy oponentky Ing. Jany Gottvaldové, Ph.D. Dále byly položeny dotazy členů komise: doc. Ing. Zita Prostějovská? Ph.D. - Jaké podklady byly brány v potaz při ekonomickém hodnocení navrhované trasy? - Jak byla hodnocena hospodárnost navrhovaného projektu? Ing. Radka Matuszková - Jaká by byla povolená rychlost v navrhovaném dopravním řešení? doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc. - Byla řešena nějak vodoteč území v oblasti navrhované nové trasy? prof. Ing. Milan Ostrý,Ph.D. - Jaká je hluková zátěž daného území? Ing. Lucie Vaňková, Ph.D. - Je uvažována realizace navrhovaného dopravního řešení? Studentka na položené dotazy odpověděla bez váhání.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO