Vakcinační centrum 4.0

Abstract
Diplomová práce se zabývá modelováním pohybu osob ve vysokokapacitním vakcinačním centru během pandemie covid-19. Předmětem modelování je vakcinační centrum, které bylo provozováno Fakultní nemocnicí Brno na Brněnském výstavišti v první polovině roku 2021. Práce popisuje proces očkování v centru a s ním spojenou teorii pohybu osob. Na základě dat získaných mimo jiné analýzou videozáznamů pořízených v centru byl v programu Pathfinder vytvořen numerický model vakcinačního centra. Ten byl využit pro kapacitní posouzení vakcinačního centra a pro vytvoření návrhového modelu centra zvládajícího vyšší intenzity přicházejících pacientů. Výstupem diplomové práce je návrh dispozičního řešení vakcinačního centra, při kterém bude možné v centru očkovat nejvyšší počet pacientů za den.
The diploma thesis deals with modeling the pedestrian movement in a high-capacity vaccination center during the covid-19 pandemic. The subject of the modeling is the vaccination center that was operated by the Brno University Hospital at the Brno Exhibition Center in the first half of 2021. The work describes the vaccination process in the center and the related theory of pedestrian movement. A numerical model of the vaccination center was created in the Pathfinder program on the basis of data obtained, among other things, from the analysis of video recordings taken at the center. This was used for the capacity assessment of the vaccination center and for the creation of a design model of the center handling a higher intensity of incoming patients. The output of the thesis is a proposal for the layout of the vaccination center, which will allow the center to vaccinate the highest number of patients per day.
Description
Citation
FOREJTNÍK, O. Vakcinační centrum 4.0 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tereza Komárková, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Vaňková, Ph.D. (člen) prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. (člen) Ing. Radka Matuszková (člen) doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-02-02
Defence
Student během své prezentace představil model pro realizaci vakcinačního centra v Brně, které bylo využito během covidové situace, kdy centrum bylo určeno pro vakcinaci. Student popsal sběr dat nezbytných pro vytvoření modelu, představil software, který byl zvolen pro modelování. Student uvedl výhody a nevýhody zvoleného modelu a popsal základní prinicpy modelování pomocí zvoleného softwaru. Dále podrobně představil vytvořený model a vzávěru své prezentace provedl komplexní zhodnocení. Následovaly dotazy oponenta Ing. Ondřeje Uhlíka. Dále byly položeny dotazy členů komise. doc. Ing. Zita Prostějovaská, Ph.D - Jaká pracovní náplň byla dobrovolníků? doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc. - Jak byl definován časový provoz centra? - Jak bylo řešeno sociální zázemí? Ing. Luce Vaňková, Ph.D. - Jak byla využita kapacita vybraného prostoru? Ing. Radka Matuszková - Bylo řešeno parkování? Student na všechny položené dotazy odpověděl bez váhání.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO