2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 358
 • Item
  Studie přeložky silnice III/42510 v Rajhradě
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Kubík, Peter; Radimský, Michal; Pěknica, Martin
  Cílem diplomové práce je návrh přeložky komunikace III/42510 Stará Pošta v Rajhradě kde dojde ke křížení s plánovanou výstavbou vysoko-rychlostní trati. Komunikace slouží jako obchvat obce Rajhrad pro nákladné vozidlá a proto se požaduje zachování provozu i počas výstavby VRT. Studie má vyhledat optimální variantu a dále ju vypracovat do výkresů situací, podélnych profilů a vzorových příčnych řezů.
 • Item
  Kompaktní městská struktura v rámci ČR
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Sál, Kristián; Pavlovský, Tomáš; Erben, Adam
  Zadání diplomové práce je návrh urbanistických zásahů ve městě Moravský Krumlov. Urbanistická studie řeší historické jádro města, přilehlý výrobní areál a terminál autobusové dopravy. Řešené území se nachází v meandru řeky Rokytná. Diplomová práce má analytickou a návrhovou část. V analytické je rozebírán Moravský Krumlov jako celek s důrazem na řešené území. Návrhová část se zabývá různorodými zásahy do historického jádra, vizí pro výrobní areál s propojením města a terminálem autobusové dopravy. Návrh je vytvořen s ohledem na docházkové vzdálenosti, pestrostí zástavby a návaznosti na okolí či výraz v závislosti na typu zásahu.
 • Item
  Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánů v Brně - Líšni
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Radchenko, Mark; Šindlar, Jiljí; Marek, Jiří
  Zadáním diplomové práce je vytvoření architektonické studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánů v Brně – Líšni. Zakladatelem salesiánského řádu je italský kněz Jan Bosko. Salesiánský styl stojí na třech pilířích: rozumu, náboženství a laskavosti. Je to styl výchovné práce, postavený na preventivním systému a neustálé asistenci. Salesianská kongregace a následně celý komplex střediska se do městské čtvrti Brno-Líšeň dostaly pomoci nadačního fondu pro mládež, který v roce 1998 zahajil jeho vystavbu. Navržený objekt by měl pokrýt zbývající potřeby návštěvníků a měl by být přístupný pro širokou veřejnost. V důsledku čehož vznikla architektonická studie, která zahrňuje v sobě nárvrh kostela s farní části a komunitní centrum. Sakrální objekt má monumentální vzhled a jeho tvar tvoří dominantní krychle stojicí na monumentální a dlouhé základně, čím zapadá do současného okolí a reagují na jeho celkovou strukturu. Kompozici doplňuje vysoká betonová zvonice. Celý komplex se skladá ze dvou hmot propojených krytou kolonádou. Do první hlavní hmoty patří kostel s farou. Kostel pojme skoro tři stovky návštěvníků. Fara plní funkci ubytování pro faráře a jiné členy kongregace, a má přístup do farního atria. Druhou části komplexu je komunitní centrum s hlavním prostorem multifunkčního sálu a administrativou.
 • Item
  Sportovní hala a její zázemí pro základní školu Hudcova 35, Brno
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Dobeš, Jan; Gerö, Jiří; Klimecký, Martin
  Zadání diplomové práce navazuje na předcházející urbanisticko-architektonickou studii, jejíž cílem bylo navrhnout urbanistickou strukturu, která bude respektovat nově navrhovaný územní plán. V nově navrženém územním plánu byla v řešeném území vymezena plocha pro veřejnou vybavenost. Cílem diplomové práce bylo na toto vymezené místo umístit sportovní halu. Hala by měla primárně sloužit pro tělesnou výchovu žáků ze základní školy Hudcova. V odpoledních hodinách by hala měla být přístupná i pro širokou veřejnost. Objekt by měl nabízet širokou škálu sportovního vyžití a možnost konání mezinárodních sportovních akcí.
 • Item
  Nová synagoga Jablonec nad Nisou
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Porubčanová, Zuzana; Dulenčín, Juraj; Velek, Jan
  Predmetom diplomovej práce bolo vypracovanie návrhu Novej synagógy v Jablonci nad Nisou vo forme architektonickej štúdie. Zadaním bol návrh novej synagógy spolu s priestormi pre košér reštauráciu, administratívu, knižnicu, možnosť návrhu židovského múzea, alebo priestor pre malú Nedeľnú školu. Celkový návrh sa odohráva na pomerne malej zastavanej ploche. Myšlienkou konceptu bola snaha o obnovenie dialógu medzi súkromným a verejným (otvorenosť vs. uzavretosť židovskej komunity), vzájomné prepojenie jednotlivých funkcií a vytvorenie funkčného celku pre potreby židovskej obce, ktorý sa však zároveň komunikuje s verejnosťou. Súčasťou komplexu je okrem novo navrhnutej synagógy komunitné centrum, múzeum židovskej kultúry, kóšer reštaurácia, administratíva židovskej obce, knižnica, spoločenská a edukačná miestnosť, obchod s kóšer potravinami a taktiež rituálne kúpele mikveh. Koncept je rozdelený na štyri samostatné objekty, ktoré sú vzájomne prepojené v podzemnom podlaží. Všetky štyri objekty sú na seba vzájomne naviazané nielen vďaka funkciám, ktoré zastupujú, ale ich samotným umiestnením na parcele. Čiastočne kopírujú zakrivenie pozemku a svojim umiestnením do terénu sa približujú k vodnému toku miestnej rieky, ktorá z južnej strany ohraničuje celé riešené územie.