Kompaktní městská struktura v rámci ČR

Abstract
Zadání diplomové práce je návrh urbanistických zásahů ve městě Moravský Krumlov. Urbanistická studie řeší historické jádro města, přilehlý výrobní areál a terminál autobusové dopravy. Řešené území se nachází v meandru řeky Rokytná. Diplomová práce má analytickou a návrhovou část. V analytické je rozebírán Moravský Krumlov jako celek s důrazem na řešené území. Návrhová část se zabývá různorodými zásahy do historického jádra, vizí pro výrobní areál s propojením města a terminálem autobusové dopravy. Návrh je vytvořen s ohledem na docházkové vzdálenosti, pestrostí zástavby a návaznosti na okolí či výraz v závislosti na typu zásahu.
The thesis assignment is a proposal for urban interventions in the city of Moravský Krumlov. The urban study focuses on the historical core of the city, the adjacent production area, and the bus terminal, all of which are situated within the meander of the Rokytná river. The diploma thesis consists of an analytical and a design part. The analytical part comprehensively analyzes Moravský Krumlov, with a specific emphasis on the area under consideration. The design part explores various interventions in the historical core, presents a vision for the production area that integrates it with the city, and addresses the bus terminal. The proposed interventions take into account factors such as walking distances, architectural diversity, seamless integration with the surroundings, and an appropriate architectural expression based on the nature of each intervention.
Description
Citation
SÁL, K. Kompaktní městská struktura v rámci ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Prostorové plánování
Comittee
Ing. arch. Milan Košař (předseda) doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Josef Sátora, CSc. (člen) Ing. Jan Tichý (člen) doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Pan Sál provedl komisi svým návrhem pomocí prezentace, která byla vedena velmi plynule a přirozeně. Kristiánův návrh byl odvážný a odlišný od ostatních studentů. Komise se tázala na současné využívání průmyslového areálu, který pan Sál zachovává. Student odpovídal velmi jasně a bylo zjevné, že je jeho návrh promyšlený. Diskutabilní bylo řešení nábřeží, které mohlo být lépe využito. Rozprava se nesla spíše v duchu diskuze, než v nutnosti obhajování. Pozitivně byla však hodnocena odvaha studenta a návrhu. Svou práci jednoznačně obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO