2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 19
 • Item
  Facility management jako integrovaný systém správy majetku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Roudná, Veronika; Tichá, Alena; Macek, Daniel; Kuda, František; Michna, Tomáš
  Disertační práce řeší facility management jako integrovaný systém správy majetku a předkládá metodický návod, jak vyhodnocovat míru přínosu facility managementu pro firmu. Facility management řídí podpůrné procesy hlavního businessu a je chápán jako nezbytný finanční náklad pro fungování firmy. Zpracovaná literární rešerše se zabývá definováním facility managementu v obecném pojetí, popisuje aktuální stav statistickými daty a výstupy z uskutečněných dotazníkových šetření. V práci jsou uvedeny rozdíly v chápání facility managementu v různých zemích EU, tuzemsku a je provedena SWOT na posouzení facility managementu v ČR a v Litvě. Hlavní výzkum práce se podrobně zabývá vyhodnocováním ukazatelů míry naplňování uskutečňovaných podpůrných procesů. Disertační práce definuje matematický model pro vyhodnocení přínosů facility managementu a stanovuje způsob výpočtu. Na vybraný vzorek dat je aplikován navržený výpočtový model a ověřena funkčnost modelu.
 • Item
  Vliv finančního řízení dlouhodobého majetku na hospodaření stavebních podniků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Kusák, Jiří; Vítková, Eva; Cupal, Martin; Chovancová, Jitka
  Disertační práce je zpracována na téma Vliv finančního řízení dlouhodobého majetku na hospodaření stavebních podniků. Cílem finančního řízení stavebních společností je generovat zisk a zajišťovat finanční stabilitu. Finanční stabilita je zajištěna řízením výše stálých i oběžných aktiv, výše vlastního a cizího kapitálu. Pro dosažení cíle finančního řízení je proto nutné dodržovat základní finanční pravidla. V rámci celostátních analýz ekonomických ukazatelů za různá odvětví jsou na webu Ministerstva průmyslu a obchodu zveřejněna data, která se však týkají souhrnně stavebních firem v České republice. Z tohoto důvodu je práce zaměřena na jednotlivé kategorie stavebních firem (malé, střední a velké), které jsou definovány obratem, majetkem a počtem zaměstnanců, se zaměřením převážně na Brněnsko. Disertace nejprve stanovila výzkumnou otázku vč. cílů, poté byla provedena rešerše v oblasti finančního řízení dlouhodobého majetku a následné nastavení metodologie výzkumu na základě provedené rešerše. Dalším krokem bylo nastavení metodického postupu pro stanovení vlivu finančního řízení dlouhodobého majetku na výsledek hospodaření. Výzkum zjišťoval, zda uvedené kategorie splňují všechna nebo část základních finančních pravidel, jako jsou: zlaté pravidlo vyrovnání rizika, zlaté bilanční pravidlo a zlaté pari pravidlo. Výzkum sledoval dále strukturu majetku, tedy poměr mezi stálým a oběžným majetkem a vycházel z elementárních metod finanční analýzy (vertikální a horizontální metody). Výzkum se v dalším kroku zaměřil na otázku, zda vliv finančního řízení dlouhodobého majetku na hospodaření stavebních podniků je u jednotlivých kategorií stavebních podniků stejný nebo různorodý a stanovil nejvýhodnější způsob financování tohoto majetku. V závěru disertační práce je okomentován přínos pro vědní obor, přínos pro praxi, je zde uvedeno možné pokračování výzkumu, a nakonec je zde okomentován metodický postup.
 • Item
  Soudržnost FRP výztuže a betonu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Januš, Ondřej; Štěpánek, Petr; Hradil, Petr; Materna, Alois
  V posledních době kompozitní (FRP – fibre reinforced polymers) materiály nacházejí stále širší uplatnění v betonových konstrukcích, a to jak pro zesilování stávajících konstrukcí, tak i při vyztužování nově budovaných betonových prvků. Díky příznivým mechanicko-fyzikálním vlastnostem se tak otevírají nové oblasti návrhu odolných prvků. Použití těchto inovativních materiálů při vyztužování betonových konstrukcí však často vyžaduje modifikaci návrhového postupu používaného při vyztužování klasickou ocelovou výztuží. V současné době je velké množství především mostních konstrukcí ve velmi špatném až havarijním stavu a vyžadující sanaci z důvodu koroze ocelové výztuže. Kompozitní výztuž se v těchto aplikačních oblastech jeví jako vhodná alternativa k ocelové výztuži. Jelikož jsou však mostovky přímo vystaveny opakovanému zatížení dopravou, je posudek na únavu důležitou a často rozhodující částí návrhu. Počet studií zabývajících se únavovým chováním vnitřních FRP výztuží je v současnosti velmi omezený. Především v současnosti neexistuje žádná studie, která by se dostatečně zabývala komplexním stanovením vlivu únavového zatížení na soudržnost mezi výztuží a betonem. Disertační práce se věnuje problematice návrhu betonových prvků vyztužených moderní kompozitní FRP výztuží vystavených působení vysoko-cyklického (únavového) zatížení. Díky provedenému rozsáhlému experimentálnímu programu bylo možné stanovit přípustné limitní hodnoty únavového zatížení pro zabezpečení požadované únavové životnosti. Na základě těchto limitujících hodnot byl proveden návrh a následné únavové testování full-scale betonových prvků přímo pojížděných zákrytových desek určených do agresivního prostředí.
 • Item
  Využití modelů evakuace osob a šíření požáru pro zvýšení bezpečnosti specifických staveb
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Okřinová, Petra; Apeltauer, Tomáš; Hromada, Martin; Dvořák, Zdeněk
  Aktuální tendencí stavebnictví je tvorba výstavby takřka „bez omezení“. V projektech i při realizacích se setkáváme s netradičními kombinacemi provozního řešení, geometrie a materiálu, ke kterým je z pohledu požární bezpečnosti stále přistupováno převážně pomocí klasického normativního přístupu. Ten neumožňuje plně postihnout všechny aspekty těchto specifických staveb bez větší míry subjektivního zjednodušení. Z toho vyvstává otázka, zda i v těchto případech je stále vhodné a bezpečné využívat pouze normativní přístup, nebo by již stavby vybočující z tradiční výstavby měly být posuzovány jinak – např. tzv. požárním inženýrstvím pomocí numerických modelů. V současné době pro využívání těchto modelů mají uživatelé stále velmi málo informací, a ani v českém legislativním prostředí neexistuje žádný dokument, který by doporučoval, jak postupovat při jejich využívání pro účely požárně bezpečnostního řešení staveb. Numerické modely evakuace a šíření požáru tak představují aktuálně nejefektivnější nástroj pro analýzu dopadů a předběžné ověření účinnosti navrhovaných bezpečnostních opatření. Proto je nutné se zabývat jejich validací a užitím, s cílem inovovat stávající přístupy a standardizovat numerické modely pro požárně bezpečnostní posouzení staveb. Dále je nutné porovnat jejich možnosti a omezení ve vztahu k ČSN a sestavit komplexní informační zázemí, jako podklad pro jejich aktivnější zavádění do praxe. Předložená práce se tak zaměřuje na výše zmíněnou problematiku a demonstruje její užití na aplikačních příkladech skutečných specifických staveb a dále sadě sestavených studií. Práce dále poukazuje také na konkrétní nedostatky a zjednodušení metod normového přístupu, na základě kterých jsou poté stanoveny ověřené postupy a doporučení pro začlenění a užití numerických modelů do požárně bezpečnostní praxe.
 • Item
  SPECIÁLNÍ POLYMERNÍ NÁTĚROVÉ A STĚRKOVÉ HMOTY S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Žlebek, Tomáš; Drochytka, Rostislav; Seidlová, Michaela; Bydžovský, Jiří; Ďurica, Tibor
  Práce se zabývá vývojem nových polymerních nátěrových a stěrkových hmot – konkrétně epoxidových, polyuretanových a vinylesterových s využitím nebezpečných odpadů ve formě plniv. Neustále se rozšiřují oblasti, které jsou určeny k jejich skládkování a náklady na uložení těchto odpadů jsou vysoké. Jejich užíváním dochází k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, ale i k nezanedbatelným úsporám finančním. V rámci této disertační práce byl vyvíjen vhodný způsob úpravy vybraných nebezpečných odpadů a experimentálně ověřovány možnosti využití takovýchto speciálně připravených plniv do polymerních nátěrových a stěrkových hmot. Tyto nátěry a stěrky jsou určeny především na betonový podklad, ale byla ověřována možnost použití i na kovový podklad, asfalt a cementotřískové desky. Tyto hmoty slouží jako sekundární ochrana konstrukcí před nepříznivými vlivy povětrnostních podmínek. Jako plnivo byly použity druhotné suroviny, kterými byl fluidní filtrový popílek kontaminovaný vlivem denitrifikace spalin a speciálně upravené nebezpečné odpady (solidifikáty). Snahou bylo progresivní využití těchto surovin v co největším množství, aby se v maximální míře omezilo skládkování. Nebezpečné odpady bylo nutné upravit takovým způsobem, aby byla provedena co nejúčinnější solidifikace. Podrobně byl zkoumán účinek solidifikace, dále chování solidifikátu v polymerní matrici, rozložení částic ve struktuře a narušení nátěrů a stěrek vlivem chemického namáhání.